Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea econòmica i financera

El compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva

El compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva

D’acord amb el que preveu l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

1. TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ I PAGAMENT D’AUTOLIQUIDACIONS

 • Es modifiquen els terminis de presentació i pagament de les autoliquidacions?

Segons l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març , queden suspesos els terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions que s’hagin de presentar en relació als tributs propis de la Generalitat de Catalunya i als tributs la gestió dels quals tingui cedida. A la seu electrònica de l’ATC trobareu la relació dels tributs referits.

 • Quines autoliquidacions estan afectades per la suspensió dels terminis establerta al Decret Llei 7/2020, de 17 de març?

La suspensió dels terminis afecta les autoliquidacions que s’hagin de presentar en relació amb els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i els tributs la gestió dels quals tingui cedida, els terminis de les quals es vegin afectats pel temps de durada de l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19. Aquests terminis es tornaran a reanudar una vegada finalitzi l’estat d’alarma.

2. SUSPENSIÓ DELS TERMINIS EN ELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

D’acord amb el que preveu l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’amplien els terminis de pagament dels deutes tributaris i de tramitació dels procediments iniciats amb anterioritat al 18 de març del 2020.

Amb caràcter general, les principals mesures contingudes en el RDL 8/2020 impliquen:

a) Ampliació fins al 30 d’abril de determinats terminis iniciats amb anterioritat al 18 de març de 2020, i que a aquesta data no es trobaven finalitzats.

b) Extensió fins al 20 de maig de determinats terminis iniciats a partir de 18 de març de 2020 llevat que el termini atorgat per la norma general sigui superior, cas en què serà aquest el que resulti d’aplicació.

c) En els procediments de constrenyiment no s’executaran les garanties que recaiguin sobre immobles, en el període que va des del 18 de març fins al 30 d’abril del 2020.

d) Suspensió del còmput dels terminis dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’Agència Tributària de Catalunya, tant a efectes de durada del procediment, com de caducitat i prescripció.

e) Inici l’1 de maig del 2020 del termini per a la interposició de recursos o reclamacions economicoadministratives, en relació als terminis què estiguessin pendents a 14 de març 2020. Per als actes notificats amb posterioritat al 30 d’abril, el termini és que el determina la normativa general.

 • A quins procediments afecten les mesures previstes a l’article 33 del RDL 8/2020?

Les disposicions previstes a l’article 33 del RDL 8/2020, únicament afecten als procediments iniciats amb anterioritat al 18 de març del 2020.

 • Quins terminis s’amplien fins al 30 d’abril de 2020?

S’amplien els terminis següents, sempre i quan a 18 de març aquest no hagués finalitzat:

a) Els terminis per al pagament dels deutes tributaris, tant en període voluntari com en executiva, previstos als apartats 2 i 5 de l’article 65 de la Llei general tributària.

b) Els venciments dels terminis i fraccions de les Resolucions de concessió d’ajornaments i fraccionaments.

c) Els terminis relacionats amb la realització de subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació).

d) Els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, i per presentar al·legacions en els procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació.

 • Quins terminis s’amplien fins al 20 de maig de 2020?

S’amplien els terminis següents fins al 20 de maig, per els actes notificats a partir de 18 de març, sempre i quan el termini no resulti superior, d’acord amb el que prevegi la normativa general:

a) Els terminis per el pagament dels deutes tributaris, tan en període voluntari com en executiva, previstos als apartats 2 i 5 de l’article 65 de la Llei general tributària.

b) Els venciments dels terminis i fraccions de les Resolucions de concessió d’ajornaments i fraccionaments.

c) Els terminis relacionats amb la realització de subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació).

d) Els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, i per presentar al·legacions.


2.1. Pagament de deutesa


a) Liquidacions i provisions notificades amb anterioritat al 18 de març

 • He rebut una liquidació tributària amb anterioritat al 18 de març. Quin és el termini de pagament?

Si el 18 de març no havia vençut el termini per a l’ingrés del deute en període voluntari, el termini s’amplia fins al 30 d’abril del 2020.

 • He rebut una provisió de constrenyiment amb anterioritat al 18 de març. Quin és el termini de pagament?

El termini de pagament s’amplia fins al 30 d’abril de 2020.


b) Liquidacions i provisions notificades a partir del 18 de març

 • He rebut una liquidació tributària a partir del 18 de març. Quin és el termini de pagament?

El termini de pagament s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general, n’estableixi un de superior.

 • He rebut una provisió de constrenyiment a partir del 18 de març. Quin és el termini de pagament?

El termini de pagament s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general, n’estableixi un de superior.


2.2. Ajornaments i fraccionaments

a) Ajornaments o fraccionaments concedits amb anterioritat al 18 de març


 • Se m’ha concedit un ajornament o un fraccionament amb anterioritat al 18 de març, i el venciment és anterior al 30 d’abril. Quan he de fer el primer pagament?

Es meriten interessos per aquest període de suspensió?El venciment es trasllada fins al 30 d’abril, sense que s’incrementi la quantia de l’ajornament o la fracció.

El trasllat d’aquest venciment al 30 d’abril no suposa que s’alterin la resta de venciments subsegüents indicats en el pla de pagaments que inclou la resolució de concessió, els quals mantenen la seva vigència.

 • He rebut una notificació amb anterioritat al 18 de març per la qual se’m denega la sol·licitud d’un ajornament fraccionament, suspensió, compensació o pagament amb espècie. Quin és el termini d’ingrés del deute?

El termini d’ingrés es trasllada al 30 d’abril, llevat que una norma general prevegi un termini superior.

b) Ajornaments o fraccionaments concedits a partir del 18 de març.

 • Se m’ha concedit un ajornament o un fraccionament a partir del 18 de març i el venciment és anterior al 20 de maig. Quan he de fer el primer pagament? Es meriten interessos per aquest període de suspensió?

El venciment es trasllada fins al 20 de maig, sense que s’incrementi la quantia de l’ajornament o la fracció.

El trasllat d’aquest venciment al 20 de maig no suposa que s’alterin la resta de venciments subsegüents indicats en el pla de pagaments que inclou la resolució de concessió, els quals mantenen la seva vigència.

 • He rebut una notificació a partir del 18 de març per la qual se’m denega la sol·licitud d’un ajornament fraccionament, suspensió, compensació o pagament amb espècie. Quin és el termini d’ingrés del deute?

El termini d’ingrés es trasllada al 20 de maig, llevat que una norma general prevegi un termini superior.


2.3. Altres terminis

a) Terminis iniciats amb anterioritat al 18 de març


 • Amb anterioritat al 18 de març, he rebut un requeriment i el termini per atendre’l encara no ha finalitzat. Quin termini tinc per atendre el requeriment?

El termini per atendre el requeriment s’amplia fins al 30 d’abril.

 • Amb anterioritat al 18 de març he rebut una diligència d’embargament, i el termini per atendre-la encara no ha finalitzat. Quin termini tinc per atendre la diligència d’embargament?

El termini per atendre la diligència d’embargament s’amplia fins al 30 d’abril.

 • Amb anterioritat al 18 de març, he rebut la notificació de l’obertura del tràmit d’audiència en un procediment tributari, i el termini per fer les al·legacions encara no ha finalitzat. Quin termini tinc per presentar al·legacions?

El termini per a presentar al·legacions s’amplia fins al 30 d’abril.

b) Terminis iniciats a partir del 18 de març

 • He rebut un requeriment a partir del 18 de març. Quin termini tinc per atendre’l?

El termini per atendre el requeriment s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general prevegi un termini superior.

 • He rebut una diligència d’embargament a partir del 18 de març. Quin termini tinc per atendre-la?

El termini per atendre la diligència d’embargament s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general prevegi un termini superior.

 • He rebut la notificació de l’obertura del tràmit d’audiència en un procediment tributari a partir del 18 de març. Quin termini tinc per presentar al·legacions?

El termini per a presentar al·legacions s’amplia fins al 20 de maig, llevat que una norma general prevegi un termini superior.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com