Sensus Consultoria
ARTICLES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Les despeses més habituals que es poden deduir els autònoms a la renda

Les despeses més habituals que es poden deduir els autònoms a la renda

A l'exercici de la seva activitat, els autònoms incorren en múltiples despeses (subministraments, Seguretat Social, salaris, quotes col·legials...). Bona part podran ser objecte de deducció a l'IRPF, amb el compliment previ d'una sèrie de requisits, d'aquí la importància que l'autònom tingui clar quines despeses poden ser objecte de deducció i en quines condicions.

Requisits generals per a la deducció d'una despesa

Abans d'entrar en l'enumeració d'algunes despeses desgravables, però, hem de partir dels requisits generals que han de concórrer perquè una despesa sigui deduïble. I, és que, perquè un autònom pugui deduir-se una despesa cal que aquesta despesa, a més d'haver-se meritat, compleixi les condicions següents:

  • Que estigui afecte o vinculat a l'activitat econòmica; això és, que resulti acreditat que s'ha ocasionat en l'exercici de l'activitat.
  • Que estigui degudament registrat a la comptabilitat de l'autònom, llevat de les excepcions previstes legalment.
  • Que consti el documentat de manera clara a través d'una factura, que en principi ha de ser completa, ja que l'Agència tributària per regla general no sol admetre la deducció de despeses justificades a través de tiquets o de factures simplificades en què no figurin les dades identificatives del destinatari de l'operació.

Despeses que es pot deduir un autònom

Vistes aquests requisits generals, a continuació, ens referirem a les principals despeses que un autònom es pot deduir a l'impost sobre la renda, tant en estimació directa normal com simplificada. Inclourem les despeses més freqüents, que no generen més controvèrsia i la deduïbilitat de les quals no sol plantejar dificultats:

a. Consums d'explotació

L'autònom es pot deduir els consums d'explotació, que comprenen, entre altres elements, les compres de mercaderies, primeres matèries i auxiliars, combustibles, envasos, embalatges, així com qualsevol altra adquisició corrent de béns efectuada a tercers.

b. Sous i salaris, així com altres despeses del personal

Seran deduïbles les remuneracions fixes i eventuals realitzades al personal de l'empresa, la qual cosa inclou, entre d'altres, els conceptes següents: sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per a despeses de viatge, retribucions en espècie, premis i indemnitzacions.

Així mateix, també poden ser objecte de deducció altres despeses del personal, com ara les de formació, assegurances d'accidents, obsequis o plans de pensions.

c. Seguretat Social

La Seguretat Social a càrrec de l'empresa també constitueix una despesa deduïble a l'IRPF de l'autònom: tant les cotitzacions corresponents al titular de l'explotació com les corresponents als empleats.

En el cas particular de les aportacions a mutualitats de previsió social, són deduïbles aquelles que cobreixin les mateixes contingències que el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), amb el límit de la quota màxima per contingències comunes establerta al dit règim especial de la Seguretat Social.

d. Arrendaments i cànons

En aquest àmbit, els autònoms es poden deduir, per exemple, els lloguers de béns mobles o immobles, les quotes d'arrendament financer que no tinguin per objecte terrenys o un altre actiu no amortitzable, les quantitats satisfetes per l'ús de patents o marques, etc.

e. Reparacions i conservació

L'autònom també es poden deduir les despeses de reparacions i conservació necessàries per al manteniment i/o adaptació dels béns materials necessaris per al desenvolupament de l'activitat, sempre que no impliquin una ampliació o millora.

f. Serveis de professionals independents

Seran així mateix deduïbles els imports satisfets a diferents professionals que hagin prestat serveis a l'autònom en el marc de la seva activitat (per exemple, advocats, economistes, auditors o informàtics); així com les despeses derivades d'altres serveis externs que pugui contractar, com ara transports, despeses per atenció a clients o serveis bancaris.

g. Tributs fiscalment deduïbles

Seran fiscalment deduïbles per a l'autònom les quantitats abonades en impostos com l'IBI o l'IAE, altres tributs i recàrrecs no estatals, així com taxes, recàrrecs i contribucions estatals no repercutibles legalment, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o els béns que els produeixen i no tinguin caràcter sancionador. Per part seva, l'IVA suportat únicament es pot deduir a l'IRPF quan no sigui desgravable a través de la corresponent declaració de l'IVA.

Ara bé, no serien deduïbles les sancions, els recàrrecs de constrenyiment ni els recàrrecs per presentar fora de termini declaracions o autoliquidacions.

h. Despeses financeres

Com a despeses financeres, els autònoms es poden deduir els derivats de la utilització de recursos financers de tercers per al finançament de les activitats de l'empresa o dels seus elements d'actiu. Seria el cas, per exemple, dels interessos derivats de préstecs, de les despeses per descompte d'efectes comercials o dels recàrrecs i els interessos de demora per ajornament de pagament de deutes. Ara bé, hi ha certs límits a la deduïbilitat de les despeses financeres, en els termes que estableix l'article 16.1 de la LIS.

i. Amortitzacions dels béns

També seran despesa deduïble les quantitats comptabilitzades que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

j. Provisions i altres despeses

Seran deduïbles les contribucions per a la cobertura de contingències anàlogues a les dels plans de pensions, sempre que es compleixin certes condicions, així com:

  • Determinades despeses corresponents a actuacions mediambientals
  • Despeses de personal que es corresponguin amb pagaments basats en instruments de patrimoni, utilitzats com a fórmula de retribució als empleats.
  • Despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió, que seran deduïbles fins a cert import.
  • En aquest punt, cal destacar que, en cas d'aplicació del règim d'estimació directa simplificada, el conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantificaran exclusivament aplicant el percentatge del 5 per cent sobre el rendiment net. L'import màxim deduïble per aquest concepte serà de 2.000 euros anuals. No obstant això, aquest percentatge de deducció no és aplicable quan el contribuent opti per l'aplicació de la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

k. Incentius al mecenatge

Seran deduïbles les despeses o quantitats satisfetes com a conseqüència de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general celebrats amb les entitats previstes a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge; així com les despeses realitzades per als fins d'interès general que enumera l'article 3.1 de la dita Llei (per exemple, les de recerca científica o cooperació per al desenvolupament).

l. Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials

Així mateix, seran fiscalment deduïbles per als autònoms, amb els límits i les exclusions que s'estableixen per a l'impost sobre societats, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de possibles insolvències dels deutors (per exemple, quan en el moment de la meritació hagi transcorregut un termini de sis mesos des del venciment de l'obligació o el deutor hagi estat declarat en concurs).

En particular, no seria possible la deducció de les despeses que s'exclouen a l'article 13 de la LIS, com serien els corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que siguin objecte d'un procediment arbitral o judicial que es vegi sobre la seva existència o quantia; a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, llevat que estiguin en situació de concurs i s'hagi produït l'obertura de la fase de liquidació pel jutge; oa estimacions globals del risc d'insolvències de clients i deutors.

m. Assegurances de malaltia

Les primes d'assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent a la part corresponent a la seva pròpia cobertura ia la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que hi convisquin també seran deduïbles a l'IRPF amb el límit de 500 euros per cadascuna de les esmentades persones o de 1.500 per cadascuna amb discapacitat.

n. Altres conceptes fiscalment deduïbles

Seran igualment deduïbles altres despeses com les d'assistència a cursos o conferències, subscripció a revistes professionals o quotes satisfetes a corporacions (per exemple, les quotes de col·legis professionals, que es podran deduir en els casos en què la col·legiació sigui obligatòria i únicament a la part que correspongui als fins essencials de la institució esmentada, amb el límit màxim anual de 500 euros).

Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que pugui presentar-se.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com