Sensus Consultoria
ARTICLES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Distribució dividends - Retenció a pràcticar i terminis d'ingrés

Distribució dividends - Retenció a pràcticar i terminis d'ingrés

Un sistema de retribució als accionistes/socis d’una empresa és la distribució de dividends per part de l’empresa. Aquesta distribució de dividends l’ha d’aprovar la Junta d’Accionistes/Socis de l’empresa, a proposta de l’òrgan d’Administració.

En el cas que s’hagi aprovat aquesta distribució, s’han de tenir en compte una sèrie de premisses:

Retenció:

  • S’haurà de practicar una retenció del 19% sobre l’import a distribuir en el cas que el soci sigui una persona física.
  • Si el soci és una societat amb una participació inferior al 5%, també caldrà practicar retenció del 19%.
  • Si el soci és una societat amb participació igual o superior al 5%, no caldrà practicar retenció (sempre que l’esmentat soci hagi sigut titular de la participació mínima durant un any anterior a la data on el dividend resulti exigible).

Termini d’ingrés de la retenció:

  • Segons estipula l’article 65 del RD 634/2015 de 10 de Juliol, del Reglament de l'Impost sobre Societats, l’obligació de practicar retenció i ingressar a compte neix en el moment de l'exigibilitat de les rendes, dineràries o en espècies, subjectes a retenció o ingrés a compte, o en el moment del seu pagament o entrega si és posterior.
  • Respecte als dividends, s’entendrà que neix l’obligació de practicar retenció a la data establerta a l’acord de distribució per part de la Junta General o a partir del dia següent al de l’acord en cas que no es determini la data.

Per tant, caldrà practicar la retenció en la data de l’acord, i no en el moment del pagament del dividend al soci.

En el supòsit que una societat hagi tancat l’exercici el 31-12-17, haurà formulat els comptes anuals com a màxim 3 mesos des de la data de tancament (31 de març de 2018), haurà d’aprovar els comptes anuals per part de la Junta General dintre dels 6 mesos posteriors al tancament (30 de Juny 2018) i presentar els mateixos al Registre Mercantil dintre del mes següent (30 de Juliol de 2018).

Degut a que s’aproximen dates d’aprovació dels comptes anuals a les societats, cal tenir en compte els punts anteriors així com d’altres aspectes mercantils, i no dubti en posar-se en contacte amb el nostre departament Econòmic Fiscal i Jurídic Mercantil per qualsevol dubte o aclariment.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista | Àrea econòmica i financera

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com