Sensus Consultoria
ARTICLES Dret administratiu i urbanisme

Limitació dels preus dels lloguers d'habitatge

08/02/2021
Limitació dels preus dels lloguers d'habitatge

L’escalada forta de preus en el mercat de l’habitatge i l’augment substancial de la demanda d’habitatge de lloguer durant els darrers anys a Catalunya ha causat dificultats econòmiques molt greus per a accedir a l’habitatge i per a romandre-hi.

Aquesta situació ha impulsat l’aprovació de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, amb la intenció d’establir un règim de contenció de rendes per tal de limitar els increments de preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda acreditada.

Aquesta llei permetrà a l’Administració qualificar determinades zones de Catalunya com a àrees amb mercat d’habitatge tens, i subjectar els contractes de lloguer a un règim de contenció de rendes. No obstant, s’aplicarà directament a determinats municipis detallats a la llei, que ja actualment disposen d’un índex de referència de preus establert.

En aquests municipis, els contractes d’arrendament d’habitatge hauran de fixar una renda que no podrà superar el preu fixat per l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges.

D’altra banda, tampoc podrà superar la renda pactada en el darrer contracte d’arrendament, actualitzada en tot cas d’acord amb l’índex de garantia de la competitivitat, si l’habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Aquest segon criteri no serà aplicable en els següents casos:

  • Si hi havia una relació de parentiu entre les parts que havien formalitzat el contracte d’arrendament anterior.
  • Si es formalitza un contracte d’arrendament relatiu a un habitatge inicialment exclòs de l’aplicació d’aquesta llei quan cessi el règim especial de determinació de rendes que li era aplicable.

Els límits de renda no serien aplicable, en cas de que la persona propietària tingués uns ingressos iguals o inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, si bé en alguns supòsits dependrà dels ingressos de les persones arrendatàries.

Aquesta normativa serà d’aplicació en aquells contractes d’arrendament subscrits a partir del dia 22 de setembre de 2020.

Els contractes d’arrendament que tinguin per objecte un habitatge ubicat en una àrea amb mercat d’habitatge tens que hagin estat conclosos abans de l’entrada en vigor de la llei es continuen regint per la legislació anterior. En cas de novació del contracte amb posterioritat a la declaració de l’àrea com a àrea amb mercat d’habitatge tens, sempre que comporti una ampliació de la durada del contracte o una modificació de la renda, s’ha d’aplicar el que estableix aquesta llei.

Consulteu-nos abans de llogar un habitatge, per assegurar que compliu amb aquesta normativa, atès que l’incompliment comporta sancions.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com