Sensus Consultoria
ARTICLES Auditoria & Assurance

Límits a tenir en compte al finalitzar l'exercici

12/12/2018
Límits a tenir en compte al finalitzar l'exercici

AUDITORIA OBLIGATORIA DE COMPTES ANUALS

Els límits que suposen l’obligació d’auditoria de comptes anuals individuals venen establerts per l’article 257 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol de la Llei de Societats de Capital, que són:

Auditoria de comptes anuals individuals:

 • Que el total dels actius superin els 2.850.000 euros.
 • Que l’import net de la xifra de negoci superi els 5.700.000 euros.
 • Que el número mig de treballadors durant l’exercici superi els 50.

Aquests límits s’han de complir dos dels tres i durant 2 exercicis consecutius a la data de tancament de cada exercici. En el segon any que es compleixi, serà l’exercici a auditar.

Auditoria de comptes anuals consolidats:

Estarà obligada a formular i auditar comptes anuals consolidats quan la societat dominant del grup i les societats que formin grup superin dos dels tres límits següents durant 2 anys consecutius:

 • Que el total dels actius superin els 11.400.000 euros.
 • Que l’import net de la xifra de negoci superi els 22.800.000 euros.
 • Que el número mig de treballadors durant l’exercici superi els 250.

Altres supòsits d’obligació d’auditoria:

 • Empreses o entitats que durant un exercici social haguessin rebut subvencions o ajudes amb càrrec a pressupostos d’Administracions Públiques o Fons de la Unió Europea per un import superior a 600.000 euros.
 • Empreses o entitats que realitzin contractes amb Administracions Públiques que superin els 600.000 euros i representin més del 50% de la seva xifra de negoci.
 • Fundacions: Segons si estan subjectes a legislació catalana o legislació espanyola:
  • o Legisl. Catalana: Quan superin durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament dos dels requisits següents:
   • -Total actiu superior a 6.000.000 euros
   • - Ingressos ordinaris superior a 3.000.000 euros
   • - Número mig de treballadors superior a 50.
   • - Que el 40% dels ingressos provinguin d’Administracions Públiques.
   • - Hagin rebut ingressos superiors a 60.000 euros de qualsevol Administració Pública.
  • o Legisl. Espanyola: Quan a data de tancament superin 2 dels 3 requisits següents:
   • - Total actiu superior a 2.400.000 euros
   • - Import net xifra negoci superi 2.400.000 euros.
   • - Total número mig de treballadors superi 50.

FORMULACIÓ COMPTES ANUALS ABREUJATS

La norma estipulada al RD 602/2016 que modifica el Pla General de Comptabilitat i que estableix els límits per utilitzar els models abreujats per aquelles societats que durant 2 exercicis consecutius no superin dos dels tres límits següents:

 • 4.000.000 euros d’actiu
 • 8.000.000 euros de xifra de negoci.
 • 50 treballadors de mitjana.

FORMULACIÓ DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJATS

Podran formular Comptes de Pèrdues i Guanys abreujats les societats que durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament compleixin dos dels requisits següents:

 • Total actiu inferior a 11.400.000 euros
 • La Xifra de negoci no superi els 22.800.000 euros.
 • Que el número mig de treballadors no superi els 250.

CONDICIÓ GRAN EMPRESA

L’Agència Tributària considera com “Gran Empresa” aquella persona física o jurídica quin volum d’operacions excedeixi de 6.010.121,04 euros durant l’any anterior.

Al passar a ser “gran Empresa” s’assumeixen una sèrie d’obligacions fiscals a complir entre les quals:

 • Presentació dels impostos mensualment davant l’AEAT.
 • Aplicació del “Sistema d’Informació Immediata –SII” de comunicació dels registres de factures rebudes i emeses a l’AEAT.
 • El fet de presentar el SII del IVA, comportarà la no obligació de presentació de declaracions informatives dels models 340 (llibres de registre mensual), model 390 (resum anual IVA) i model 347 (model volum operacions amb tercers).
 • El pagament a Compte de l’Impost de Societats es calcularan de forma obligatòria sobre la base imposable del any en curs, i no sobre la quota integra de períodes anteriors.

Si durant el 2018 hem superat o superarem la xifra anterior per ser Gran Empresa, haurem de fer el comunicat a l’AEAT corresponen a la modificació censal al passar a ser “Gran Empresa”.

En el cas que durant el 2018 ja fóssim “Gran Empresa” i durant aquest exercici no s’arribi la xifra de negoci anterior, també s’haurà de fer el comunicat censal a l’AEAT comunicant la pèrdua de condició de Gran Empresa i les obligacions fiscals vinculades.

EXEMPCIÓ IMPOST D’ACTIVITATS ECONÓMIQUES (IAE)

Si durant l’exercici en curs i al arribar al desembre, hem superat el límit exempt per tributar per aquest impost (1.000.000 euros), haurem de notificar-ho a l’Administració tributària en el model pertinent de l’administració delegada.

Per aquelles societats que han finalitzat el període d’exempció de pagament d’IAE dels 2 primers exercicis impositius per inici d’activitat, hauran de fer el comunicat de la fi de l’exempció i l’obligació de tributar per IAE degut al superar la xifra del 1.000.000 euros.

CONDICIÓ EMPRESA REDUIDA DIMENSIÓ PER IMPOST SOBRE SOCIETATS

L’article 101 dela Llei 27/2014 Impost sobre Societats regula que seran “Empreses de Reduïda Dimensió” aquelles societats que tinguin una xifra de negoci inferior a 10.000.000 euros en el període impositiu anterior. Aquest fet determina la possibilitat de beneficiar-se de determinats incentius fiscals (llibertat d’amortització, llibertat d’amortització per a bens d’escàs valor, amortització accelerada, pèrdues de deteriorament de crèdits per possibles insolvències, reserva d’anivellament de bases imposables).

Les societats patrimonials no es consideraran Empreses de Reduïda Dimensió i no podran aplicar els incentius fiscals vinculats a aquesta condició.

Les societats que tinguin una xifra negoci superior, tampoc podran aplicar els corresponents incentius fiscals.

Daniel Jimenez

Auditor | Auditoria & Assurance

djimenez@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com