Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
ARTICLES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Model 720: Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

Model 720: Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

QUÈ ÉS EL MODEL 720?

És una obligació tributària de caràcter informatiu que té com a objectiu la declaració dels béns i els drets de contingut econòmic que estan a l'estranger, sempre que el seu valor superi els 50.000 € en algun dels tres blocs que esmentarem a continuació. Un cop presentat el model 720 per algun dels motius que esmentarem en els següents paràgrafs, s’haurà de tornar a presentar en dos casos, si per algun motiu es dóna de baixa la inversió o si el seu valor s’incrementa en un 20 % respecte del valor declarat en el seu dia.

QUI ESTÀ OBLIGAT A DECLARAR?

 • Les persones físiques o entitats residents a l'estat espanyol, inclosos els obligats tributaris residents als territoris forals del País Basc i Navarra.
 • Aquells béns i drets que ja es varen declarar, però que en el 2017 tinguin un valor superior en més d'un 20% respecte a l'import declarat el seu dia.

L'obligació de declarar comprèn no només casos en què es té la titularitat jurídica dels béns o drets situats a l'estranger, sinó també aquells en què s'és titular real (encara que no jurídic). En concret, també estan obligades a declarar les persones que tinguin la condició de representants, apoderats o beneficiaris dels béns o drets.

QUINS BÉNS S’HAN DE DECLARAR?

1.Comptes i dipòsits oberts en entitats bancàries a l'estranger

 • Raó social o denominació de l'entitat bancària o de crèdit, així com el seu domicili.
 • Identificació completa dels comptes.
 • Data d'obertura o cancellació, o, si s'escau les dates de concessió i revocació de l'autorització.
 • Saldos dels comptes a 31 de desembre i saldo mitjà de l'últim trimestre de l'any.
 • Saldo del compte en la data en què es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris, persones amb poders de disposició o titulars reales.

2. Valors representatius de la participació en qualsevol tipus d'entitat

 • Per al cas de valors: Raó social o denominació de l'entitat jurídica o del tercer cessionari, així com el seu domicili i saldo a 31 de desembre de cada any dels valors (així com nombre, classe d'accions i valor).
 • Per al cas d'accions i participacions d'IIC: Raó social o denominació completa de l'IIC i el seu domicili, així com nombre, classe d’accions i participacions, valor liquidatiu el 31 de desembre.
 • Per al cas d'assegurances: Entitat asseguradora amb la seva raó social o denominació completa i el seu domicili, així com a valor de rescat per al prenedor el 31 de desembre.
 • Per al cas de rendes temporals o vitalícies: Entitat asseguradora amb la seva raó social o denominació completa i el seu domicili, així com a valor de capitalització a 31 de desembre.

3. Béns immobles, i drets sobre ells, ubicats a l'estranger.

 • Identificació de l'immoble
 • Situació de l'immoble: país, localitat, carrer i número.
 • Data d'adquisició.
 • Valor d'adquisició (hi ha regles especials per als supòsits d'usdefruit, nulla propietat, multipropietat, etc.

Sempre que en algun d’aquests tres blocs superin els 50.000 €, s’haurà de presentar la declaració del model 720. En el cas de les societats mercantils si en la seva comptabilitat queden recollits de manera específica qualsevol dels tres blocs esmentat, tot i superar els 50.000 € quedaran exemptes de la presentació del model, a banda de la comptabilització indicant expressament que són valors o béns estrangers, també és fonamental incloure la informació en la memòria del compte anuals.

QUINS COMPTES, VALORS I IMMOBLES NO S'HAN DE DECLARAR?

 • Les persones titulars d’entitats totalment exemptes de l'Impost de Societats.
 • Quan els béns situats a l’estranger no superin els 50.000€. En cas de superar el límit conjunt, s'ha d'informar sobre tots els elements que es posseeixin en cada grup de béns amb independència del seu valor individual.
 • Aquells que es trobin registrats en la comptabilitat del titular degudament identificats i individualitzats. En aquests casos no hi ha obligació de declarar per al titular, però no eximeix de declaració als responsables o apoderats.
 • Respecte als comptes corrents, només estan exempts a declarar aquelles obertes en establiments a l'estranger d'entitats de crèdit domiciliades a Espanya, que hagin de ser objecte de declaració per les entitats de crèdit, sempre que hagin pogut ser declarades de conformitat amb la normativa del país on estigui situada la compte.

COM I QUAN ES PRESENTA LA DECLARACIÓ?

La declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger s'ha de presentar mitjançant el model 720. Aquest model només es pot presentar de forma telemàtica.

Aquesta obligació s'ha d'emplenar entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent a aquell a què es refereixi la informació a subministrar( Curiosament aquest any finalitza el dia 2 d’abril al caure el 31 en dissabte).

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ NO PRESENTAR EL MODEL 720?

Tot i que la declaració sobre béns i drets a l'estranger en el model 720 tingui caràcter informatiu i no recaptatori, les conseqüències que es poden derivar de la seva falta de presentació o de la seva presentació fora de termini o que la informació continguda no sigui correcta, poden ser molt greus per als obligats a declarar.

1.Incompliment de l'obligació d'informar:

 • Multa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades que hauria hagut d'incloure en la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros.
 • Multa de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l'Administració Tributària.

2.Guany patrimonial no justificada o renda no declarada:

Si no es presenta el model 720 i Hisenda descobreix els béns no declarats situats a l'estranger, a més de la multa anterior:

 • Per als titulars, persones físiques, la tinença del bé o dret a l'estranger no declarat, tindrà la consideració de guany de patrimoni no justificada, que s'integrarà a la base liquidable general de la seva renda, de l'exercici més antic entre els no prescrits susceptible de regularització.
 • Per a les persones jurídiques tindrà la consideració d'una renda no declarada, que s'imputarà a l'Impost sobre Societats del període impositiu més antic d'entre els no prescrits susceptible de regularització.
 • En els supòsits de guanys patrimonials no justificades s'estableix una sanció específica del 150% de la quota íntegra (de Renda o Impost sobre Societats) corresponent a l'esmentada guany de patrimoni no justificada.
JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Àrea econòmica i financera

[email protected]

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]