Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea laboral

Noves situacions d'incapacitat temporal en vigor l'1 de juny del 2023

Noves situacions d'incapacitat temporal  en vigor l'1 de juny del 2023

El proper 1 de juny del 2023 entren en vigor tres noves situacions especials d'incapacitat temporal: baixa per regles incapacitants, avortament (interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs) i situació d'IT a partir de la setmana 39 d'embaràs.

Les mesures s'estableixen dins la Llei Orgànica 1/2023, del 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Són en concret les següents:

Baixa laboral en cas de menstruació incapacitant secundària

És la situació especial per incapacitat temporal per contingència comuna en cas de menstruació incapacitant secundària (o dismenorrea secundària) associada a patologies prèviament diagnosticades, com ara endometriosi, miomes, malaltia inflamatòria pèlvica, adenomiosi, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, entre d'altres.

El subsidi s'abonarà a càrrec de la Seguretat Social (INSS o Mútua responsable de la cobertura de contingències comunes) des del dia de la baixa a la feina. Es cobra del 1r al 20è dia el 60% de la Base Reguladora ia partir del dia 21 de baixa el 75% de la Base reguladora.

Actualment, en cas de baixa per incapacitat temporal per contingència comuna, els tres primers dies de la baixa (llevat del que disposi el conveni col·lectiu) són a compte de la persona treballadora (és a dir, que l'empresa els pot descomptar del sou). Per tant, es configura com una situació especial d'IT, ja que estarà coberta des del dia un de la baixa.

Baixa per avortament (interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs)

S'estableix una situació especial d'incapacitat temporal per contingència comuna en cas d‟interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball, sense perjudici dels supòsits en què la interrupció de l'embaràs sigui deguda a accident de treball o malaltia professional, cas en què tindrà la consideració de situació d'incapacitat temporal per contingències professionals.

En aquesta situació especial, la prestació per incapacitat temporal s'abonarà a càrrec de la Seguretat Social (a través de l'INSS o de la Mútua responsable de la cobertura de contingències comunes) des de l'endemà de la baixa a la feina, estant a càrrec de l'empresa l'abonament del salari íntegre corresponent al dia de la baixa.

Així, el primer dia de baixa es cobra el salari corresponent ia partir del segon dia es cobra la prestació que abona la Seguretat Social (INSS o Mútua) la quantia serà des d'aquell dia i fins al dia 20 de baixa el 60% de la base Reguladora. Des del dia 21è es cobra el 75% de la Base Reguladora.

La situació d'incapacitat temporal a partir de la setmana 39 de gestació fins al part

Es considera situació especial d'incapacitat temporal per contingències comunes la de gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39 d'embaràs.

El subsidi s'abonarà a càrrec de la Seguretat Social (a través de l'INSS o de la Mútua responsable de la cobertura de contingències comunes), des de l'endemà de la baixa a la feina fins a la data del part, llevat que la persona treballadora hi hagués iniciat anteriorment una situació de risc durant l'embaràs, supòsit en el qual romandrà percebent la prestació corresponent a aquesta situació mentre aquesta s'hagi de mantenir.

L'empresa ha d'abonar el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.

Així, durant aquesta baixa laboral, el primer dia de baixa es cobra el salari corresponent ia partir del segon dia es cobra la prestació que abona la Seguretat Social, la quantia serà des d'aquell dia i fins al dia 20 de baixa el 60% de la Base Reguladora. Des del dia 21è es cobra el 75% de la Base Reguladora.

En aquestes situacions, cal continuar cotitzant?

Sí. Durant aquestes situacions l'obligació de cotitzar es manté.

Altres mesures a tenir en compte:

Pel que fa a la prestació per naixement i cura del menor, s'elimina el límit mínim d’un any en el cas d’acolliment familiar per poder gaudir de la cura de fill i de la situació de suspensió del contracte,

Finalment, l'Estatut dels Treballadors també es veu afectat i es modifica la lletra d) del seu article 45.1 per la disposició final tretzena.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com