Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
ARTICLES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Novetats a la declaració de la renda 2018

Novetats a la declaració de la renda 2018

La campanya de la renda s’obrirà oficialment el 4 d’Abril, encara que ja avui tot contribuent pot descarregar-se l’aplicació de l’Agència Tributària i comprovar les dades fiscals. A més a més quan comenci la campanya els contribuents amb una declaració senzilla podran presentar-la amb un sol clic.

1.Renda en espècie per a la formació

Donat que la formació d’un treballador no es considera a la renda, és plantejant dubtes quan qui imparteix la formació no és empleat sinó un tercer. Seria admissible a la renda com a benefici en espècie pel treballador que la percep?

La norma reglamentària estableix que la formació a un treballador es considera exempta, sempre que el formador estigui d’acord en que el treballador assisteixi a aquests cursos.

2.La devolució de la clàusula sòl no tributa

Si el contribuent ha obtingut la devolució del que havia pagat de més per una hipoteca on la clàusula sòl sigui abusiva, no ha de declarar aquest import en la renda, i tampoc pagarà l'IRPF per les eventuals indemnitzacions que se li hagin reconegut. Aquesta regla és vàlida si la devolució i la indemnització s'han acordat amb el banc com si s'han produït després d'una sentència judicial.

Encara que si els interessos cobrats indegudament per l'entitat financera van formar part de la deducció per l'adquisició de l'habitatge en la declaració en la qual es va celebrar l'acord o es va dictar la sentència caldrà afegir les quantitats deduïdes indegudament en els quatre exercicis anteriors.

Aquesta regularització no es donarà en el cas que el banc destini l'import que torna al client directament per minorar el principal de la hipoteca, però aquesta devolució no podrà ser base de deducció per adquisició d'habitatge.

3.Estimació objectiva per autònoms

Els empresaris i professionals poden escollir dues modalitats per a tributar l'IRPF per la seva activitat econòmica: l'estimació directa, per la qual el rendiment és la diferència entre ingressos i despeses, i l'estimació objectiva, que, segons la normativa estableix aquest any per primera vegada, fixar els rendiments inferiors a 250.000 euros a totes les activitats, no tan sols a les agrícoles, ramaderes i forestals.

I pel que fa a les operacions en què hi hagi l’obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podrà superar els 125.000 euros, en comptes de 75.000.

4.Mínims per descendents

El mínim del contribuent, és a dir, aquella part dels ingressos als quals no s'aplica l'IRPF (5.550 euros), es pot augmentar per descendents. En aquesta campanya, s'afegeix un nou supòsit que dóna dret al mínim per descendents, és a dir, el cas d'aquells contribuents que tinguin sota la seva tutela o acolliment a menors de tres anys o tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia.

5.Compensació en l’estalvi

Les pèrdues en el capítol dels rendiments del capital mobiliari es poden compensar amb el saldo positiu en els guanys patrimonials derivats de transmissions, fins a un màxim del 20% d'aquests guanys. De la mateixa manera, si de la suma de guanys i pèrdues patrimonials resultés un saldo negatiu, aquest es pot reequilibrar amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari, un cop més amb el límit del 20% d'aquest últim.

6.Drets de subscripció preferents d’accions

Quan una empresa àmplia el capital emetent noves accions, l'accionista antic, en lloc de comprar noves participacions en una mesura proporcional respecte a les que ja posseeix, pot vendre aquests drets de subscripció preferent. Des de 2017, si es tracta d'accions cotitzades, aquesta venda ha de tributar com a guany patrimonial.

En transmissions de drets posteriors a l'1 de gener de 2017, per calcular el valor de l'adquisició s'ha de deduir l'import de la transmissió de drets de subscripció que no hagin tributat en exercicis anteriors, ja que fins ara l'import obtingut reduïa el valor d'adquisició d'aquests valors. L'import obtingut se sotmetrà a una retenció del 19%.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci | Àrea econòmica i financera

[email protected]

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]