Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea laboral

La llei orgànica "només sí es sí" també inclou obligacions legals per a les empreses

08/11/2022
La llei orgànica "només sí es sí" també inclou obligacions legals per a les empreses

Al llarg dels últims quatre anys, la normativa en matèria d’igualtat i no discriminació, ha suposat un volum important de modificacions en l’ordenament social, que ha incrementat la pressió normativa a les empreses, per poder garantir aquests drets i regular els deures en aquesta matèria.

L’última incorporació normativa ha estat la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual. L’objectiu d’aquesta Llei orgànica és garantir i protegir de forma integral el dret a la llibertat sexual i l’eliminació de totes les violències sexuals. Aquesta voluntat d’aconseguir una protecció integral, és el que provoca que hi hagi regulació en tots aquells àmbits públics i privats (com ara les empreses) on es desenvolupi la vida de les dones, infants i adolescents, com aquells col·lectius vulnerables davant la violència sexual.

Què es considera violència sexual?

En el preàmbul de la LO 10/2022, es defineixen com a violència sexual, els actes de naturalesa sexual no consentits o que condicionen el lliure desenvolupament de la vida sexual en qualsevol àmbit públic o privat (també l’àmbit digital), que inclou l’agressió sexual, l’assetjament sexual i l’explotació de la prostitució aliena, així com tots els altres delictes que preveu el Codi penal, per a la protecció de menors.

Quines són les obligacions que es deriven d’aquesta Llei Orgànica, en matèria laboral?

 • Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, especialment en l’assetjament sexual i per raó de sexe, a través de l’elaboració de procediments específics per a la prevenció i per donar cobertura a les denúncies que es puguin interposar per part de les víctimes d’aquestes conductes, també tenint en compte l’àmbit digital. Aquesta normativa, remarca i amplia l’obligació de compliment de l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, on ja es preveia l’obligació per a totes les empreses (independentment del seu volum de plantilla) de comptar amb un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Sensibilitzar i oferir formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tota la plantilla.
 • S’ha d’incloure a la valoració de riscos laborals de cada lloc de treball, la violència sexual entre els riscos laborals, havent de formar i informar a les persones treballadores que ocupin aquests llocs.
 • Es reconeix el dret a les persones treballadores víctimes de violències sexuals a modificacions en l’organització del temps i el lloc de treball com ara, a la reducció de la jornada o reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de centre de treball, a l’adaptació del seu lloc de treball i a oferir el suport que requereixi per la impossibilitat de reincorporació, a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball i a l’extinció del contracte de treball.
 • Es preveu una bonificació del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comuns, en els casos de formalitzar contractes de substitució de treballadores víctimes de violència sexual, que hagin suspès el contracte o hagin exercit el dret a la mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball.
 • Es consideraran justificades i remunerades, les absències o faltes de puntualitat al treball que vinguin motivades per la indisposició física o psicològica derivada de violències sexuals.

Modificació del Codi Penal

A banda de les modificacions de l’ordenament social, també es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, que implica una modificació del Codi Penal, ampliant el llistat de delictes imputables a la persona jurídica, com a responsable penal en casos de violència sexual dins l’organització, havent de demostrar, en tot cas, l’existència de sistemes efectius de prevenció de delictes de violència sexual.

Què recomanem des de Sensus?

 • Revisar o elaborar el Protocol d’Assetjament sexual i per raó de sexe: Per aquelles empreses que ja complien la normativa de disposar d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, hauran de revisar-lo per incorporar, si no ho tenien recollit, les mesures específiques per prevenir conductes de violència sexual comeses també en l’àmbit digital i les noves previsions normatives com la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

 • Incorporar el canal de denúncies intern: Vinculat amb el protocol d’assetjament i amb el projecte de llei a punt d’aprovar-se, sobre l’obligació de disposar d’un canal de denúncies intern, derivat de la Directiva coneguda com a “Whisleblowing”, per a empreses a partir de 50 persones treballadores. Ha de ser un canal amb les garanties que estableix la Directiva Europea i que veurem reflectides en la propera Llei estatal.
 • Accions de sensibilització i oferir formació a la plantilla: Cal que les empreses planifiquin campanyes de sensibilització en matèria de violències sexuals i també ofereixin formacions que ajudin a prevenir i a detectar actes de violència sexual, entre les quals recordem que hi ha l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Actualitzar la valoració de riscos laborals a les noves obligacions en matèria de violències sexuals en el lloc de treball.
 • Revisar el programa de Compliance: Amb l’aprovació d’aquesta Llei Orgànica, cal que es revisi el contingut del Compliance laboral i també el Compliance penal, per les noves tipificacions de delictes a persones jurídiques derivats de les violències sexuals.

 

No dubti a contactar amb nosaltres per a donar compliment a totes aquestes i altres obligacions i mantenir a la seva empresa exempta de riscos legals en matèria d’igualtat.

 

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com