Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea econòmica i financera

Pla de control tributàri 2020

Pla de control tributàri 2020

Com cada any, l’Agència Tributària ha posat en marxa el pla de control tributari i duaner per l’exercici que hem començat. Amb aquest pla es pretén continuar reforçant totes les actuacions dirigides a millorar l’assistència al contribuent i la prevenció i el control del frau tributari i duaner.

El pla esta estructurat en 5 pilars:

  • Informació i assistència.
  • Prevenció dels incompliments. Foment del compliment voluntari i prevenció del frau.
  • La investigació i les actuacions de comprovació del frau tributari.
  • El control del frau en fase recaptatòria.
  • La collaboració entre l’Agència Tributària i les Administracions Tributàries de les comunitats autònomes.

En matèria d’informació i assistència es posarà en marxa un projecte d’assistència digital integral per ajudar al contribuent en matèries com l’IVA i els censos. També s’oferirà un esborrany a les empreses incloses en el SII i que facturin menys de 6 milions d’euros.

Desenvolupament de l’estratègia “right from the start” dirigida a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries a aquells que inicien alguna activitat econòmica.

Es continuaran depurant els censos d’empreses mitjançant el control de les societats inactives o amb escassa activitat.

Comprovar i revisar les bases imposables negatives, especialment les pendents de compensar en els anys següents, amb l’objectiu de verificar la validesa i l’origen d’aquets saldos que poden ser compensats en el futur.

Incidir en el control sobre les multinacionals, grans empreses i grups fiscals, amb nous sistemes automatitzats d’anàlisi de riscos en l’àmbit de la fiscalitat internacional.

Es continuarà amb el control sobre els grans patrimonis, augmentant el número de contribuents proposats per la inspecció, i en coordinació amb la Unitat Central de coordinació del Control de Patrimonis Rellevants.

Se seguirà potenciant pel 2020, l’estratègia coordinada, continuada i intensa de lluita contra l’ocultació d’ingressos. Augmentaran les actuacions en les que actuaris de l’Agència Tributària es personaran a les empreses a fer comprovacions sobre sistemes informàtics que permeten ocultar les vendes reals.

Es potenciarà el control mitjançant el creuament d’informació rebuda del sistema de Subministrament Immediat d’Informació. S’ampliarà a nous sectors l’enviament de cartes informatives amb comparatives de ratis d’activitat propis i del sector. I es millorarà l’intercanvi d’informació de comptes financers a l’estranger titularitat de residents espanyols.

També hi haurà actuacions de comprovació dirigides a la utilització abusiva de societats amb la finalitat d’ocultar activitats empresarials i professionals o d’eludir la tributació que correpon. Així es continuarà amb el control de les vinculacions i relacions d’aquestes societats amb els socis, els treballadors, administradors i altres persones vinculades amb l’objectiu d’evitar que la interposició de societats sigui només un instrument per canalitzar rendes de persones físiques i així tributar al tipus impositiu de les societats.

Es farà un seguiment especial dels deutors condemnats per delicte fiscal o contraban, a fi de detectar conductes encaminades a desprendre’s del seu patrimoni i presentar-se com a insolvents a l’hora de passar comptes pels seus deutes tributaris.

S’intensificarà la collaboració amb la inspecció de treball i la Seguretat Social en el marc de plans de control comuns i coordinats, per la lluita contra el frau fiscal i contra el frau en la cotització i reducció de quotes de la Seguretat Social.

També s’accentuarà el control de les rendes obtingudes per artistes i esportistes no residents que actuen en territori espanyol. En moltes ocasions, les rendes obtingudes en el territori han de quedar subjectes a tributació en l’Impost sobre la Renda de No Residents.

Es potenciarà la investigació a internet i l’obtenció d’informació relacionada amb nous models d’activitat econòmica, especialment en comerç electrònic. Informació sobre operacions realitzades en criptomònades i sobre l’origen dels fons utilitzats per l’adquisició d’aquestes criptomònades.

A mitjà termini, es proposa posar fi al règim transitori de tributació en destí de les operacions intracomunitàries, implementant un règim definitiu en el qual el proveïdor serà el responsable del pagament de l’IVA per les entregues dins de la Unió, excepte en aquelles operacions on l’adquirent sigui un “subjecte passiu certificat”. En aquests casos serà el “subjecte passiu certificat” qui assumirà en la seva declaració d’IVA la liquidació d’aquest impost. Es realitzarà un control preventiu del Registre d’Operadors Intracomunitaris per depurar-lo i deixar-hi únicament aquells operadors amb activitat econòmica real.

Major control sobre les trames de frau a l’IVA intracomunitari en el sector de vehicles. També es comprovaran i s’investigaran les importacions de productes de consum provinents dels mercats asiàtics.

Se seguiran adoptant mesures de derivació de responsabilitat. Ens els darrers anys s’ha mostrat com un instrument molt eficaç en la prevenció i la lluita contra el frau en la fase recaptatòria, la derivació de responsabilitat i la identificació de tercers responsables o altres persones, a les quals pel seu càrrec se’ls pot imposar l’obligació de pagar.

Continuaran els intercanvis d’informació sobre les dades censals més rellevants dels obligats tributaris mitjançant el Cens Únic compartit, amb dades consolidades de les administracions tributàries autonòmiques i estatal. Transmissió de la informació dels tributs cedits i gestionats per les comunitats autònomes com l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i els tributs sobre el joc. Als efectes de poder comprovar la tributació en diferents impostos com Renda, Patrimoni, Societats, Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions, en aquesta coordinació entre les diferents administracions es facilitarà informació sobre operacions immobiliàries significatives, operacions societàries rellevants, beneficis fiscals en l’Impost sobre Successions i Donacions, etc..

Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.


JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista | Àrea econòmica i financera

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com