Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea laboral

Pressupostos Generals pel 2018: Novetats laborals

Pressupostos Generals pel 2018: Novetats laborals

Comencem el mes de juliol amb la publicació dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (Llei 6/2018, de 3 de juliol). Entre les novetats en àmbit social i laboral de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018, i amb efectes des del 5 de juliol de 2018, trobem:

 • Increment del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat en determinats supòsits

El percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió pública serà del 56% des del primer dia del mes següent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Aquest increment arribarà al 60% l'1 de gener de 2019.

 • Dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes.

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018 i vigència indefinida.

En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1.d), ET el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans regulats en els apartats 4 i 5.

 • Ajuda econòmica d'acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Es regula com a mesura d'activació i inserció laboral de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, regulat en el capítol I del títol IV de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, una ajuda econòmica d'acompanyament per a joves amb baixa formació que compleixin les condicions establertes.

 • Incentivació de l'ocupació autònoma en municipis amb menys de 5.000 habitants.

- Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi (nova redacció de l'art. 31, LETA)

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, establertes de forma genèrica, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no són aplicables les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades.

Per beneficiar-se d'aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

 • Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l'incentiu previst en aquest article.
 • Estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les hisendes forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal sigui inferior a 5.000 habitants.
 • Mantenir l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en el reiterat municipi en els dos anys següents a l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l'incentiu previst en aquest article ; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

- Reduccions i bonificacions de quotes a la Seguretat Social per a les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s'estableixin com a treballadors per compte propi (nova redacció de l'art. 32, LETA)

 • Accés al subsidi extraordinari de desocupació a determinats supòsits.
Podran ser beneficiaris del

subsidi extraordinari regulat en la disposició addicional vintena setena les

persones que hagin esgotat el subsidi per desocupació que preveu l'article 274

en el període que hi ha entre l'1 de març de 2018 i la data d'entrada en vigor

de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, sempre que ho

sol·licitin dins el termini dels dos mesos següents a aquesta última data, i

compleixin amb els requisits exigits per al col·lectiu de l'apartat 1.a), en

aquest cas el dret al subsidi extraordinari naixerà el dia següent al de la

sol·licitud. En cas que la presentació de la sol·licitud es realitzi

transcorregut el termini de dos mesos es reduirà la durada del dret a tants

dies com hi hagi entre la finalització del dit termini i aquella en què

efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

 • Bases i tipus de cotització i acció protectora en el sistema especial per a empleats de la llar

Des de l'any 2014 fins a l'any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala s'actualitzaran en idèntica proporció a l'increment que experimenti el salari mínim interprofessional en cada un d'aquests anys.

A partir de l'any 2024, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran d'acord amb el que estableix l'article 147 d'aquesta llei, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s'estableixi legalment.

 • Pugen les quotes mínimes i màximes d'autònoms a partir l'1 d'agost

En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, les bases màxima i mínima i els tipus de cotització seran a partir del dia primer del mes següent al de l'entrada en vigor de la present

 • La base màxima de cotització serà de 3.803,70 euros mensuals (el que implica un increment de 52.50 euros sobre la quantitat fins al moment 3.751,20 euros-).
 • La base mínima de cotització és de 932,70 euros mensuals. (El que implica un increment de 12,90 euros sobre la quantitat fins al moment -919,80 euros-.
 • Increment addicional de les pensions

L'any 2018, les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les pensions de classes passives de l'Estat, s'incrementaran en un 1,35% addicional al que preveu l'article 35, PGE 2018.

Per a l'aplicació d'aquest increment es prendrà la quantia de pensió resultant de la revaloració efectuada l'1 de gener de 2018 d'acord amb l'article 35, PGE 2018.

L'any 2019, si no hi hagués acord en la Comissió de seguiment i avaluació dels acords del Pacte de Toledo per a la revaloració anual, les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les pensions de classes passives de l'Estat, s'incrementaran en un percentatge addicional equivalent a la diferència entre l'Índex de Revaloració de pensions fixat per a aquest any, d'acord amb el que estableix l'article 58 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8 / 2015, de 30 d'octubre, i el 1,6 per cent.

Quanties mínimes de les pensions del Sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva

L'any 2018, les quanties mínimes de les pensions del Sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva, s'incrementaran en un 2,75% addicional al que preveu l'article 43, PGE 2018, resultant els imports següents en còmput anual, classe de pensió i requisits concurrents en el titular:

TIPUS DE PENSIÓ

TITULARS

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

-

-

-

Titular amb seixanta-cinc anys

11.348,40

9.196,60

8.727,60

Titular menor de seixanta-cinc anys

10.638,60

8.603,00

8.132,60

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa

17.022,60

13.795,60

13.091,40

Incapacitat Permanent

-

-

-

Gran invalidesa

17.022,60

13.795,60

13.091,40

Absoluta

11.348,40

9.196,60

8.727,60

Total: Titular amb seixanta-cinc anys

11.348,40

9.196,60

8.727,60

Total: Titular con edat entre seixanta-cinci quatre anys

10.638,60

8.603,00

8.132,60

Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys

5.720,40

5.720,40

5.666,78

Parcial del règim d’accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys

11.348,40

9.196,60

8.727,60

Viduïtat

-

-

-

Titular amb càrregues familiars

-

10.638,60

-

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65%

-

9.196,60

-

Titular amb edat entre seixanta i seixanta quatre anys

-

8.603,00

-

Titular amb menys de seixanta anys

-

6.966,40

-

TIPUS DE PENSIÓ

Euros/any

Orfandat

-

Por beneficiari

2.809,80

Por beneficiari menor de 18 anys con una discapacitat en grau igual o superior al 65%

5.530,00

En la orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 6.966,40 euros/any distribuïts, en el seu cas, entre els beneficis

-

En favor dels familiars

-

Por beneficiari

2.809,80

Si no existeix vidu ni orfe pensionistes

-

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys

6.791,40

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys

6.400,80

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.156,60 euros/any entre el nombre de beneficiaries

-


L'any 2018, les quanties següents s'incrementaran en un

2,75% addicional al previst en els corresponents articles 42, 43, 44 i 45, PGE

2018, i queden fixades en els imports següents:

1.Límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

-En les pensions de classes passives: 7.347,99 euros / any.

-En les pensions de la Seguretat Social:

-Sense cònjuge a càrrec: 7.347,99 euros / any.

-Amb cònjuge a càrrec: 8.571,51 euros / any.

2. Pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.321,40 euros / any.

3. Pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI):

-Pensions del SOVI no concurrents: 5.887,00 euros / any.

-Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.714,80 euros / any.

L'any 2018, la quantia del límit màxim de percepció de pensions públiques s'incrementarà en un 1,35 per cent addicional al que preveuen els articles 38, 40 i 41 d'aquesta Llei, i queda fixada en els imports següents: 36.609, 44 euros / any o 2.614,96 euros / mes.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]