Sensus Consultoria

Subvencions en plans d'igualtat

06/06/2019
Subvencions en plans d'igualtat

L’Institut de la Dona i per la Igualtat d’oportunitats, a través de la resolució de 23 de maig de 2019, ha publicat convocatòria de subvencions per a l’elaboració de plans d’igualtat corresponents a l’any 2019.

Objecte de la subvenció:

Aquesta subvenció té com a objectiu cobrir els costos derivats de l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat en una empresa o entitat amb una plantilla d’entre 30 i 49 persones, per fomentar la igualtat efectiva de dones i homes, contribuint a l’eliminació de la discriminació de sexe, tal com s’indica a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març.

Beneficiaris

Segons la convocatòria per a aquest any, aquestes són les empreses o entitats que en poden ser beneficiàries de la subvenció:

 • Petita empresa
 • Societats cooperatives
 • Comunitats de béns
 • Associacions
 • Fundacions

Condicions a complir per part d’aquestes empreses o entitats:

 • Plantilla d’entre 30 i 49 persones treballadores en el moment de la sollicitud.
 • No tenir elaborat un pla d’igualtat previ a la present convocatòria.
 • No haver rebut subvencions o ajudes per aquesta finalitat.
 • Estar legalment constituïda i inscrita en el corresponent Registre Públic.
 • Tenir personalitat jurídica pròpia i capacitat per obrar, sense estar inclosa en cap dels supòsits que recull la Llei 38/2003.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Import i pagaments

La quantia màxima de la subvenció serà de 6.000€ per a cada entitat o empresa subvencionada.

Termini i forma de presentació de sollicituds

El termini per presentar les sollicituds finalitza el pròxim 13/06/2019. Es determina que les sollicituds hauran de ser presentades telemàticament a través de la Seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Costos subvencionables

Aquesta subvenció determina específicament que serà subvencionable:

 • El cost derivat de l’elaboració del diagnòstic de situació.
 • El cost derivat de l’elaboració del pla d’igualtat.
 • Els costos d’implantació de la 1ª fase d’aplicació, concretament de les 3 mesures establertes com a prioritàries en el pla d’igualtat.

Aquestes accions, també seran subvencionables en el cas que sigui una entitat externa especialitzada la que les dugui a terme.

Cristina Gómez

Àrea Laboral | Selecció i Headhunting

cgomez@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com