Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea econòmica i financera

Tipus de retencions aplicables als diferents rendiments a partir del 2018

A continuació adjuntem el quadre de retencions que està en vigor des de l’1 de Gener de 2018:

NATURALESA DE RENDIMENTS

TIPUS

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

TIPUS APLICABLE

RENDIMENTS DE COMPTES CORRENTS I COMPTES A TERMINI

19%

RENDIMENTS OBTINGUTS PER CESSIÓ DE CAPITAL A TERCERS

(Interessos i qualsevol altra forma de retribució pactada com a remuneració per tal cessió)

19%

PARTICIPACIÓ EN ELS FONS PROPIS/ DIVIDENDS

19%

GUANYS PATRIMONIALS RELATIVES A TRANSMISSIÓ O REEMBORSAMENT D’ACCIONS I PARTICIPACIONS D’INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COLLECTIVA

19%

RENDIMENT D’OPERACIONS DE CAPITALITZACIÓ, ASSEGURANCES DE VIDA O INVALIDESA I A IMPOSICIÓ DE CAPITALS

19%

RETENCIONS SOBRE PREMIS EN LA PARTICIPACIÓ EN JOCS, CONCURSOS, RIFES O COMBINACIONS ALEATÒRIES

19%

RETENCIONS PROPIETAT INTELLECTUAL, INDUSTRIAL, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, DE L’ARRENDAMENT DE BÉNS MOBLES, NEGOCIS O MINES I SUBARRENDAMENT SOBRE BÉNS ANTERIORS

19%

CESSIÓ DEL DRET A L’EXPLOTACIÓ DELS DRETS D’IMATGE (SEMPRE QUE NO SIGUIN PEL DESENVOLUPAMENT D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA)

24%

DIVIDENDS PROCEDENTS DE SOCIETATS TRANSPARENTS, SOCIETAT PATRIMONIALS I DE SOCIETATS CIVILS

Procedents de períodes impositius durant els quals l’entitat que els distribueix es trobi en règim de transparència fiscal, d’acord a la Disp. Transitòria 15ª del TRLIS.

Procedents de períodes impositius durant els quals l’entitat que els distribueix hagi estat d’aplicació el règim de les societats patrimonials, d’acord a la Disp. Transitòria 22ª del TRLIS.

Procedents de períodes impositius durant els quals la societat civil hagués tingut l’obligació de portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç en els exercicis 2014 i 2015 conforme a l’article 68 RIRPF R.D 439/2007, respecte de la distribució de beneficis obtinguts en períodes impositius en els quals hagi estat d’aplicació el règim d’atribució de rendes.

(1)Quan el preceptor sigui un contribuent de l’IRNR sense EP, els beneficis percebuts tindran el tractament d’acord amb el TR Llei IRNR)

NO (1)

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

TIPUS APLICABLE

RENDIMENTS PER ARRENDAMENTS I SUBARRENDAMENT D’IMMOBLES URBANS

19%

RENDIMENTS D’ACTIVITATS PROFESSIONALS I EMPRESARIALS

RENDIMENTS D’ACTIVITATS PROFESSIONALS – EN GENERAL-

EN EL PERÍODE IMPOSITIU D’INICI D’ACTIVITAT I EN ELS DOS SEGÜENTS

15%

7%

RENDIMENTS QUE SIGUIN CONTRAPRESTACIÓ D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DETERMINADES SEGONS EL MÈTODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA

1%

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES EN GENERAL

2%

ACTIVITATS D’ENGREIX DE PORCÍ I AVICULTURA

1%

ACTIVITATS FORESTALS

2%

DETERMINADES ACTIVITATS EMPRESARIALS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA

1%

RENDIMENTS DEL TREBALL

RENDIMENTS PER IMPARTIR CURSOS, CONFERÈNCIES, COLLECTIUS, SEMINARIS I SIMILARS

15%

RETRIBUCIONS CONSELLERS I ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS

35%

RETRIBUCIÓ CONSELLER I ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS (XIFRA DE NEGOCI SUPERIOR A 100.000€)

19%


TAULA GENERAL DE RETENCIONS DEL TREBALL PER A 2018

BASE PER A CALCULAR EL TIPUS DE RETENCIÓ

QUOTA DE RETENCIÓ

LA RESTA BASE PER A CALCULAR EL TIPUS DE RETENCIÓ

TIPUS APLICABLE

0,00

0,00

12.450,00

19,00%

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00%

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00%

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00%

60.000,00

17.901,50

En endavant

45,00%

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista | Àrea econòmica i financera

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com