Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

S'aprova el decret que regula el registre de salaris

08/02/2021
S'aprova el decret que regula el registre de salaris

S'ha publicat el Real Decret Llei 902/2020, de 13 d’octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

Amb la finalitat de garantir el principi de transparència retributiva a totes les empreses, s’ha publicat avui el Real Decret Llei que regula tot el marc normatiu relacionat amb aquests aspectes per identificar possibles discriminacions, directes o indirectes, relacionades amb la igualtat entre dones i homes i aplicar mecanismes de control per erradicar aquestes situacions.

Alguns dels aspectes principals que recull aquest nou RDL 902/2020 sobre igualtat retributiva, son els següents:

1. Totes les empreses, independentment del número de persones treballadores, queda obligada a dur a terme el Registre de Salaris.

2. El termini per adaptar el registre retributiu a les condicions del present reglament és de 6 mesos des de l’entrada en vigor del RDL 902/2020.

3. Contingut del registre retributiu:

a. Els valors mitjos dels salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials, disgregades per sexe i distribuïts per grup professional, categoria professional, nivell o qualsevol altre sistema de classificació.

b. Ha d’incloure a tota la plantilla (sense excloure el personal directiu i alts càrrecs)

4. El període de referència del registre retributiu serà, amb caràcter general, d’un any natural, o si es dona el cas d’alteracions substancials de qualsevol element del registre, en el moment en el que s’actualitzin les dades.

5. La Representació Legal de les persones treballadores participaran en el disseny del registre salarial, a través de consulta en el termini de 10 dies abans de l’elaboració del registre.

6. Accés al Registre retributiu:

a. Empresa amb Representació Legal de les Persones Treballadores: Es facilitaran les dades al personal de l’empresa a través de la Representació Legal, tenint dret al contingut íntegre del registre.

b. Empresa sense Representació Legal de les Persones Treballadores:

Es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les mitjanes de les retribucions de dones i homes disgregades segons la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació aplicable.

7. Obligació de dur a terme una Auditoria Retributiva per a totes aquelles empreses obligades a elaborar un Pla d’Igualtat, per tant, per a empreses de 50 o més persones treballadores.

8. La correcte valoració dels llocs de treball, com a element clau per l’anàlisi del registre retributiu, sobretot pel que fa als llocs de treball d’igual valor. En el termini de 6 mesos es dictarà una Ordre per part del Departament de Treball i Economia Social i de Igualtat amb el procediment detallat per dur a terme una correcta valoració de llocs de treball.

 

9. En el cas de falsejar el registre salarial o no disposar del mateix en el termini establert, es duran a terme accions administratives i judicials oportunes amb l’aplicació, entre d’altres, de la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordenament Social. La discriminació salarial es considera com a falta molt greu amb multes d’entre 6.251 i 178.500 euros.

Cristina Gómez

Àrea Laboral | Selecció i Headhunting

cgomez@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com