Sensus Consultoria
NOTÍCIES Dret administratiu i urbanisme

S'aprova la pròrroga de les hipoteques, lloguers i subministres

21/07/2020
S'aprova la pròrroga de les hipoteques, lloguers i subministres

El Real Decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transport i habitatge, permet la pròrroga de diverses mesures de contingut social regulades durant la pandèmia del Covid-19 per tal de donar suport a aquelles persones més vulnerables.


HIPOTECA:

o S’amplia el termini fins al dia 29 de setembre el termini per sol·licitar la moratòria en el pagament del préstec amb garantia hipotecària per l’adquisició de l’habitatge habitual o d’immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals, la qual tindrà una durada de tres mesos.

Això implica que els imports que serien exigibles al deutor de no aplicar-se la moratòria no es consideraran vençuts i durant el període de suspensió no es meritarà cap interès.

En el cas de que l’entitat financera concedeixi, simultània o successivament, una moratòria legal i una moratòria convencional, l’acord de moratòria convencional subscrit amb el deutor recollirà expressament el reconeixement de la moratòria legal, suspenent-se els efectes de la moratòria convencional fins el moment en que finalitzi aquella.


LLOGUERS D'HABITATGE HABITUAL:
  • L’arrendatari podrà sol·licitar la pròrroga extraordinària de sis mesos en la durada dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la LAU, els quals, dins del període comprès entre el 9 de juliol i el 30 de setembre els hi finalitzi el període de pròrroga obligatòria o tàcita.

Aquesta sol·licitud de prorroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que es fixin altres termes i condicions per les parts.

  • L’arrendatari que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica podrà sol·licitar a la persona arrendadora, quan es tracti d’una empresa, entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, entenent-se com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda fins el dia 30 de setembre de 2020.


SUBMINISTRAMENTS:
  • Excepcionalment, fins el dia 30 de setembre de 2020, no es podrà suspendre el subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos gasos manufacturats i gasos liquats del petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual, per motius diferents a la seguretat del subministrament, de les persones i de les instal·lacions.


CRÈDITS:
  • Els deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de la suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecaria podran sol·licitar del creditor, fins el 29 de setembre de 2020, la suspensió de les seves obligacions.
  • El deutor haurà d’acreditar trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i el creditor procedirà a la suspensió automàtica de les obligacions derivades del crèdit sense garantia hipotecaria.


BONUS SOCIALS:
  • S’ha prorrogat fins el 30 de setembre la vigència del Bonus social per aquells beneficiaris del mateix als quals els hi finalitzi el venciment amb anterioritat a la mencionada data.

Laura Cols

Àrea Jurídica | Dret administratiu i urbanisme

lcols@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com