Sensus Consultoria
NOTÍCIES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Criteris ajornaments i fraccionaments d'impostos

El RDL 3/2016 establia que no poden ser objecte d’ajornament o fraccionament alguns deutes tributaris i, entre ells, els que hagin de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.

D’acord amb la instrucció 1/2017, de 18 de gener, de la directora del departament de recaptació de l’Agència Tributària, sobre la gestió dels ajornaments i fraccionaments en el pagament d’impostos, passem a detallar-los les qüestions més urgents i destacables en quant als ajornaments de l’IVA.

A) CONCESSIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJORNAMENTS MITJANÇANT ACTUACIONS ADMINISTRATIVES AUTOMATITZADES

Aquestes concessions d’ajornaments automatitzats es refereixen a les sol·licituds de contribuents amb deute tributari inferior a 30.000 euros.

Per aquests ajornaments no es realitzaran requeriments per acreditar les dificultats de tresoreria ni la manca d’ingrés dels impostos repercutits. Es suposaran acreditades les dues circumstàncies amb la formulació de la sol·licitud.

Els terminis de l’ajornament i del fraccionament del deute seran:

-Per deutes fins 1.000 euros s’acceptarà la proposta que el contribuent hagi indicat en la seva sol·licitud sempre que l’import de cadascun dels terminis resultants, exclosos interessos, no sigui inferior a 30 euros.

-Per les sol·licituds presentades per persones jurídiques, comunitats de bens i altres entitats, un màxim de 6 terminis mensuals.

-Per les persones físiques un màxim de 12 terminis mensuals.

B) PROCEDIMENT GENERAL DE RESOLUCIÓ NO AUTOMATITZADA

Amb caràcter general, les sol·licituds d’ajornaments o fraccionament de pagaments de deutes tributaris derivats de tributs que han de ser legalment repercutits no seran admesos per l’Administració Tributària. La concessió o, en el seu cas, denegació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament estarà condicionada a l’acreditació fefaent, de l’absència de cobrament per part del sol·licitant de les quotes repercutides objecte d’aquesta sol·licitud.

Si de la documentació que aporta el contribuent es dedueix que l’import de les quotes repercutides efectivament cobrades corresponents al període de sol·licitud, és superior a la quota de l’impost a ingressar, la sol·licitud serà objecte d’inadmissió.

Si el què es dedueix de la documentació aportada és que l’import de les quotes repercutides efectivament cobrades corresponents al períodes de sol·licitud, és inferior a la quota de l’impost a ingressar, es procedirà a la inadmissió de la sol·licitud excepte que s’acrediti que s’ha efectuat l’ingrés de la part del deute corresponent a l’import de les quotes efectivament repercutides i cobrades. Una vegada comprovat l’ingrés es procediria a la tramitació de l’ajornament sol·licitat per l’import del deute restant.

Si es concedeix l’ajornament o fraccionament del deute, s’inclourà en l’acord de concessió una clàusula en la que s’estipularà que si es produeix el cobrament efectiu del tribut repercutit, el contribuent l’ingressarà íntegrament a favor de la Hisenda Pública en pagament del deute pendent fins a la seva total liquidació.

Durant la vigència de l’acord de concessió, l’Administració Tributària podrà realitzar requeriments a fi de comprovar els cobraments que s’hagin pogut produir, i si aquests cobraments han estat ingressats a la Hisenda Pública.


Departament d’Economia i Fiscalitat

Manresa, 20 de gener de 2017

201702 AJORNAMENTS HISENDA.pdf

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista | Àrea econòmica i financera

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com