Sensus Consultoria
NOTÍCIES Auditoria & Assurance

Estat d'informació no financera

16/01/2019
Estat d'informació no financera

El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018 on es va modificar el Codi de Comerç, Text refós de la Llei de societats de capital i la Llei d'Auditoria de Comptes en matèria d'informació no financera i de diversitat.

Amb efectes d'1 de gener de 2018, aquesta llei imposa l'obligació de divulgació d'informació no financera i sobre diversitat.

Aquesta norma obliga a determinades societats i grups a preparar un Estat d'Informació No Financera (EINF) que s'ha d'incorporar a l'Informe de Gestió o presentar-se per separat, de manera que es faci referència a l'informe de gestió. Aquest nou estat haurà de complir els mateixos requeriments d'aprovació, dipòsit i publicació que l'informe de gestió i formarà part dels documents que formula el Consell d'Administració i que aprovi la junta general d'accionistes, com a punt separat de l'ordre del dia.

A QUI AFECTA?

Per tant, aquelles societats que consoliden CCAA i tinguin més de 500 treballadors i es considerin Empreses d'Interès Públic (EIP) o compleixin amb els volums de treballadors, Xifra de negocis o actius hauran de formular l'Estat d'Informació No Financera.

Una societat dominant o dependent d'un grup, estarà exempta de presentar el nou estat, si l'empresa i les seves societats dependents estan incloses en l'informe de gestió consolidat d'un grup que compleixi les condicions anteriors, on caldrà fer referència al seu informe de gestió d'aquesta excepció.

QUE INCLOU?

Aquest estat inclou informació necessària per comprendre l'evolució, els resultats i la situació del grup i l'impacte de la seva activitat, en relació a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, drets humans, lluita contra la corrupció i suborn així com polítiques de personal referents a la igualtat, i inclusió.

EFECTES SOBRE L'INFORME D'AUDITORIA

L’auditor ha de comprovar que l'esmentat EINF es trobi inclòs en l'informe de gestió, o, si s'escau, s'hagi incorporat a aquest la referència corresponent a l'informe separat en la forma que preveu la llei. En cas contrari, haurà de manifestar-ho a l'informe d'auditoria. No s’haurà d’aplicar cap altra mesura o procediment de revisió a efectes d'avaluar si existeix alguna incongruència o incorrecció en l’esmentada informació.


Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com