Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea econòmica i financera

Guia noves mesures extraordinàries de suport als treballadors autònoms - Juny 2020

07/07/2020
Guia noves mesures extraordinàries de suport als treballadors autònoms - Juny 2020

Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

1. Exempció en la cotització dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament durant l'estat d'alarma.

A partir de l'1 de juliol aquells autònoms que vinguessin percebent la prestació de cessament d'activitat extraordinària tindran exonerades les quotes de forma automàtica (no caldrà sol·licitar-ho) a la Seguretat Social amb les següents quanties:

- Exempció del 100% de la quota del mes de juliol.

- Exempció del 50% de la quota del mes d'agost.

- Exempció del 25% de la quota del mes de setembre.

La base de cotització que es tindrà en compte per a l'exempció serà la base que tingui cada autònom en cada mes. Aquestes exempcions es mantindran encara que el treballador autònom es trobi durant aquest període (juliol, agost i setembre) percebent prestacions per incapacitat temporal o qualsevol altre subsidi sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar.

2. Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi. Els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària de cessament podran sol·licitar la prestació de cessament d'activitat ordinària (CATA)

a) Quins requisits cal complir per a sol·licitar-la?

- Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas.

- Haver cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada. (Des de l'1 de gener de 2019 tots els treballadors autònoms, excepte els beneficiaris de tarifa plana, cotitzen per cessament d'activitat de manera obligatòria)

- No haver complert l'edat ordinària de jubilació.

- Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

- Acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant aquests mateixos períodes uns rendimentsnets superiors a 5.818,75€ al trimestre.

b) Durant quan temps es podrà percebre la prestació?

Com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, a partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent si concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei General de la Seguretat.

c) Què passarà amb la quota d'autònoms?

- Durant el temps que estigui percebent l’autònom aquesta prestació haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les seves cotitzacions.

- La mútua abonarà al treballador autònom juntament amb l'import de la prestació l'import de les cotitzacions per contingències comunes. El tipus de contingències comunes és un 28,30% que s'aplica sobre la base de cotització de l'autònom, en aquest cas l'autònom sí que abonarà el tipusdecontingències professionals, cessament d'activitat i formació professional que és un 1,7% de la seva base de cotització.

d) Què passa si es preveu que no es mantindrà una baixada del 75% dels ingressos de l'activitat durant tota la prestació?

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació podran:

- Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020.

- Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.

e) Com i quan se sol·licita?

La prestació se sol·licita davant la mútua col·laboradora de la seguretat social i es començarà a percebre amb efectes des de l'1 de juliol si la sol·licitud es presenta abans del 15 de juliol. Si es presenta més tard, els efectes començaran des de l'endemà al de la presentació.

f) Quina documentació haig d'aportar?

Cal emplenar el model de sol·licitud que posi a disposició cada mútua en el qual es podrà autoritzar la mútua a consultar del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes. Si no s'autoritzés per part de l'interessat a consultar aquestes dades per la mútua o la mútua no pogués tenir accés a ells, a partir del 21 d'octubre de 2020 i de l'1 de febrer de 2021, el treballador autònom haurà d'aportar a la mútua en els deu dies següents al requeriment la següent documentació:

- Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), corresponent a les declaracions del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020.

Exemple: Si l'autònom cotitza sobre la base mínima de 944,40 la mútua li retornarà 267,26€ i l'Autònom assumirà 16,05€.

- Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del segon i tercer trimestres dels anys 2019 i 2020 a l'efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d'aquests anys.

- Els treballadors autònoms que tributin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que serveixi per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.


3. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a autònoms de temporada.

a) Quins requisits cal complir per a accedir a aquesta prestació?

- Haver estat d'alta i cotitzant com a treballador autònom durant almenys 5 mesos entre els mesos d'octubre a març de cadascun dels anys 2018 i 2019.

- No haver estat d'alta o assimilat a l'alta per compte d'altri durant el període comprès entre l'1 de març de 2018 i l'1 de març de 2020 durant més de 120 dies.

- No haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta en cap règim durant els mesos de març a juny de 2020.

- No haver percebut cap prestació de la seguretat social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb el treball autònom.

- No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.

- Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

b) Quin import es percebrà?

La quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base de cotització que correspongui.

c) A partir de quin moment es percebrà la prestació?

- Podrà començar a reportar-se amb efectes 1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que es presenti la sol·licitud entre l'1 i el 15 de juliol. En cas contrari, els efectes queden fixats l'endemà la presentació de sol·licitud.

- Podrà sol·licitar-se en qualsevol moment durant el període comprès entre el 27 de juny de 2020 i el mes d'octubre de 2020.

c) Cotització

- Durant la percepció de la prestació no serà obligatori cotitzar, romanent el treballador autònom en situació d'alta.

d) Incompatibilitats:

- La prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de la seguretat social que no fos compatible amb la seva alta com a treballador autònom.

- La prestació serà incompatible amb el treball autònom o per compte propi si els ingressos que es percebin durant l'any 2020 superin els 23.275 euros.

e) Què passa si es preveu que no es complirà amb els requisits?

Els treballadors autònoms que sol·licitin aquesta prestació podran:

- Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020.

- Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.

f) Com i quan se sol·licita?

La prestació se sol·licita davant la mútua col·laboradora de la seguretat social i es començarà a percebre amb efectes des de l'1 de juliol si la sol·licitud es presenta abans del 15 de juliol. Si es presenta més tard, es tindrà els efectes començaran a sorgir des de l'endemà al de la presentació.

g) Quina documentació haig d'aportar?

- Cal emplenar el model de sol·licitud que posi a disposició cada mútua en el qual podràs autoritzar la mútua a consultar del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020.

- Si no s'autoritzés per part de l'interessat a consultar aquestes dades per la mútua o la mútua no pogués tenir accés a ells, a partir del 31 de gener de 2021 i de l'1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms hauran d'aportar:

- Còpia del model 390 de declaració resumeixen anual IVA de l'any 2020.

- Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del quart trimestres de l'any 2020.

- Els treballadors autònoms que tributin en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte

4. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l'activitat dels treballadors autònoms en l'àmbit de la seguretat social integrada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions així com per les organitzacions representatives del Treball autònom.

Alex Rosillo

Àrea econòmica i financera | Àrea econòmica i financera

arosillo@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com