Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social deL COVID-19.

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social deL COVID-19.

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA DEL REAL DECRET

Té efectes a partir de la seva entrada en vigor, dia 17 de març de 2020, i es mantindran les seves mesures durant el termini d’un mes, sense perjudici de que es pugui prorrogar la seva duració pel Govern.

CAPÍTOL I: MESURES DE SUPORT A TREBALLADORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES.

1. Concessió d’un suplement de crèdit en el Pressupost del Ministeri de Drets Socials

A les administracions per a finançar un Fons Social Extraordinari destinat atendre les conseqüències socials del COVID-19.

2. Subministraments d’aigua i energia a consumidors vulnerables.

Les empreses de subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua no podran suspendre el subministrament a aquells consumidors que tenen la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social.

A més, es prorroga de forma automàtica fins el dia 15 de setembre de 2020 la vigència de l’abonament social per a aquells beneficiaris del mateix.

3.Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada.

Les persones que treballin por compte aliena, que acreditin tenir cura del cònjuge o parella de fet, així com de familiars per consanguinitat fins el segon grau, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o reducció de la mateixa fins al 100%, sempre que sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades. L reducció suposa reducció proporcional del sou.

4. MORATÒRIA DEL DEUTE HIPOTECARI PER A L'ADQUISICIÓ DE L'HABITATGE HABITUAL

A les persones que tenen dificultats extraordinàries per a fer front als pagaments. Serà aplicable a totes aquelles persones que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica, amb aquests requisits:

Deutor en situació d’atur, i en cas d’empresari, si pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o vendes.

Que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar no superi:

Límit de tres vegades l’IPREM. Aquest límit s’incrementa segons si tens fills o persones grans a càrrec, i si algun membre té una discapacitat superior al 33%.

Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Que la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques com a conseqüència de l’emergència sanitària. Això es dona quan la càrrega hipotecària sobre la renta familiar s’hagi multiplicat per 1,3.

Per accedir a la moratòria s’ha d’acreditar aquestes circumstàncies a l’entitat de crèdit fins a 15 dies després de la vigència d’aquest Real Decret-Llei, sol·licitant així la moratòria en el pagament del préstec hipotecari.

5. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones afectades per la declaració de l’estat d’alarma (AUTÒNOMS I TREBALLADORS PER COMPTE PROPI)

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpia o autònoms que tenen les seves activitats suspeses, o quan la facturació es vegi reduïda en un 75 % en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora, i tindrà una durada d’un mes, ampliant-se fins a l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la seva enquadrament com a treballadors per compte propi tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reuneixin els requisits.

6. Garantia del manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i telecomunicacions.

Les empreses proveïdores dels serveis de comunicacions electròniques i de telecomunicacions hauran de mantenir la prestació d’aquests serveis disponibles al públic, de manera que no elspodran suspendre o interrompre.

També se suspenen les campanyes comercials extraordinàries per a la contractació d’aquests serveis, així com les operacions de portabilitat de telefonia i mòbil.

7. Interrupció del termini per a la devolució de productes

Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, s’interrompen els terminis per a la devolució de

productes comprats, ja sigui presencialment o via on-line.

CAPÍTOL II: Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments

Objectiu: Garantir que l’activitat empresarial i les relacions de treball es puguin restaurar amb normalitat després de la situació d’excepcionalitat derivada del COVID-19.

1. PREFERENCIA PEL TREBALL A DISTÀNCIA

Establir sistemes d’organització per mantenir l’activitat per mecanismes alternatius com el treball a distància, PRIORITARIS al cessament temporal o a la reducció d’activitat.

• L’empresa ha d’adaptar TREBALL A DISTÀNCIA si és possible:

- Tècnicament

- Raonadament

- Proporcional a l’esforç d’adaptació

• L’avaluació de riscos de la modalitat de treball a distància, excepcionalment podrà ser amb autoavaluació voluntària per cada persona treballadora

2. DRET A L’ADAPTACIÓ D’HORARI I REDUCCIO DE JORNADA

Dret individual de les persones treballadores per compte d’altri.

Per cura de cònjuge o parella de fet o familiar fins a 2º de consanguinitat.

Justificació del deure de cura per circumstàncies excepcionals derivades del COVID-19. Que podran ser:

o Persones que per edat, malaltia o discapacitat requereixin cura personal i directe derivada del COVID-19.

o Persones afectades pel tancament de centres educatius o d’altra naturalesa que requereixin cura i atenció per part de la persona treballadora.

o Si la persona que fins ara feia aquestes cures, no pot seguir amb elles per causes justificades i derivades del COVID-19.

Ha de ser justificat, raonable i proporcionat amb la situació de l’empresa

Ha de ser un acord entre empresa i persona treballadora.

Què s’entén per adaptació de jornada?

- Canvi de torn - Alteració de l’horari

- Horari flexible - Jornada partida o continuada

- Canvi de centre de treball

- Canvi de funcions

- Canvi de forma de prestació (incloent treball a distància)

- Qualsevol altre canvi possible que pogués ser raonable i proporcionat.

  Aquesta adaptació de jornada tindrà un caràcter TEMPORAL i EXCEPCIONAL per la durada del COVID-19.

La reducció de jornada per circumstàncies excepcionals suposen REDUCCIÓ PROPORCIONAL DEL SALARI.

Comunicació de la reducció o adaptació de jornada:

  Comunicació a l’empresa amb 24h d’antelació.

La reducció de jornada pot ser del 100%, per raons justificades, raonables i proporcionals amb la corresponent reducció de salari.

No és necessari que el familiar que requereixi les cures o atenció no desenvolupi activitat retributiva.

3.Procediments de SUSPENSIÓ de contractes i REDUCCIÓ DE JORNADA per causa de FORÇA MAJOR directament relacionada amb conseqüències del COVID-19.

Què es considera causa directe?

- Pèrdues d’activitat derivades del COVID-19.

- Pèrdues derivades de la declaració d’estat d’alarma.

Aquestes pèrdues han d’implicar:

o Suspensió o cancel·lació d’activitats

o Tancament temporal de locals d’afluència pública

o Restriccions de transport públic o Restriccions de mobilitat de les persones i/o mercaderies o Manca de subministres que impedeixen greument continuar amb l’activitat

o Situacions extraordinàries i urgents generades pel contagi de la plantilla o per mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Especialitats del procediment de Força Major:

1. Inici del procediment a sol·licitud de l’empresa

Elaboració d’informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19.

  Adjuntar documentació acreditativa de la situació al·legada.

2. Comunicació a Representants Legals de les Persones Treballadores (RLPT) i a les persones treballadores.

3. L’Autoritat laboral resoldrà en 5 dies constatant la Força Major.

4. Efectes de la resolució: Data del fet causant de la Força Major.

4. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causa ECONÒMICA, TÈCNICA, ORGANITZATIVA i DE PRODUCCIÓ.

Especialitats del procediment per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19:

- Empresa sense Representació Legal de Persones Treballadores:

Creació de Comissió representativa formada pels sindicats més representatius i representatius del sector de l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació.

o 1 persona per sindicat

o Presa de decisions per majories representatives corresponents

Creació de Comissió integrada per 3 persones treballadores de la pròpia empresa escollits segons art.41.1 de l’Estatut dels Treballadors.

Terminis per qualsevol dels casos anteriors:

- Termini màxim de constitució de la Comissió negociadora: 5 dies improrrogables

- Termini màxim del període de consultes: 7 dies

- Termini per emetre informe per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el qual podrà sol·licitar l’Autoritat Laboral de forma potestativa: 7 dies improrrogables.

*Els casos d’expedients d’aquesta modalitat que afecten a treballadors de cooperatives de treball associat i societat laborals del Règim General o algun Règim Especial que protegeixi la contingència per desocupació es regiran pel RD 42/1996, de 19 de gener, excepte pel període de consultes i l’informe la ITSS que es regirà pel previst en aquest RDL 8/2020, de 17 de març.

5. COMPROMÍS DE SALVAGUARDA DEL TREBALL

Les mesures extraordinàries aplicades en l’àmbit laboral estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant el termini de sis mesos des de la data en que es reprengui l’activitat.

Exoneració de quotes ÚNICAMENT en cas de FORÇA MAJOR:

o Empreses de menys de 50 persones treballadores en alta a data 29/02/2020

  100% d’exoneració de la quota empresarial.

o Empreses de 50 o més persones treballadores en alta a data 29/02/2020

  75%d’exoneració de la quota empresarial.
  Aquestes exoneracions NO AFECTARAN a les persones treballadores, perquè se’ls hi considerarà aquest període com efectivament cotitzat a tots els efectes.

  El procediment d’exoneració de quotes s’aplicarà a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de treballadors i del període de suspensió o reducció de jornada per Força Major.

MESURES EXTRAORDINARIES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ EN APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS PER FORÇA MAJOR O PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ DERIVADES DEL COVID-19

Reconeixement per part del Servei Públic d’Ocupació Estatal del dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones afectades en aquests casos, encara que no tinguin el període de cotització mínim necessari.

No es computarà el temps de percepció d’aquesta prestació per desocupació a nivell contributiu, derivada d’aquestes situacions.

Imports, durada i termini de prestació:

La Base Reguladora es calcularà tenint en compte la mitjana dels 180 dies cotitzats o en cas de ser menys, els dies d’alta en la relació laboral que s’ha suspès o reduït temporalment degut a l’aplicació dels expedients de Regulació per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, derivades del COVID-19.

La durada de la prestació serà fins la finalització del període de suspensió o reducció de jornada que va causar el dret a aquesta prestació per desocupació.

Degut a la limitació de la mobilitat dels ciutadans per contenir el COVID-19 i evitar-ne la propagació, la presentació de la sol·licitud o la reactivació del subsidi per desocupació no estarà limitat a 15 dies.

CAPITOL III: GARANTIA DE LIQUIDITAT PER SOSTENIR L’ACTIVITAT ECONÒMICA DAVANT DE LES DIFICULTATS TRANSITÒRIES A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ ACTUAL.

1. Linies d'aval i finançament

Mitjançant Acord de Consell de Ministres s’establiran les condicions, requisits i terminis perquè les empreses i els autònoms puguin accedir als avals que atorgarà el Ministeri d’assumptes econòmics al finançament concedit per entitats de crèdit. S’aprova una línia d’avals de 100.000 milions d’euros per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.

Es permet ampliar la capacitat d’endeutament net del Estat en 10.000 milions de euros, per facilitar la liquiditat de les empreses (especialment per a les PYMES) i per als autònoms, a través de les Línies de ICO de finançament.

2. EMPRESES EXPORTADORES

Es crearà una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros i amb una durada de 6 mesos, amb càrrec al fons de reserva dels riscos de la internacionalització. Hi podran accedir les empreses en les quals les exportacions suposin, com a mínim, el 33% de la seva xifra de negocis, o bé empreses que siguin exportadores regulars d’acord amb els criteris establerts per la Secretariad’Estat de Comerç

Per a les empreses exportadores, es reforça la capacitat de CESCE per al augment de la cobertura per compte del estat de les seves garanties. S’agilitzen els tràmits duaners d’importació en el sector industrial.

3. MESURES DE PLEXIBILITZACIÓ D’ALGUNES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

- S’amplia fins el 30 d’abril, si no han conclòs abans del 18 de març de 2020:

el termini de pagament dels deutes tributaris de les liquidacions practicades per l’Administració

els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits

els terminis relacionats amb les subhastes i adjudicació de bens

els terminis per atendre requeriments, diligències d’embarg i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària.

els terminis per presentar al·legacions, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació.

Per tots aquests a actes que es comuniquin a partir del 18 de març de 2020, el termini s’amplia fins el 20 de maig de 2020, excepte en el cas que la pròpia norma concedeixi un termini més gran.

- S’amplien fins el 30 d’abril els terminis per atendre requeriments i sol·licituds d’ informació formulats per la Direcció General del Cadastre. Els comunicats a partir del 18 de març de 2020 s’amplien fins el 20 de maig de 2020.

S’ha tingut en compte la suspensió del termini administratiu en l’àmbit dels procediments de les entitats del sector públic.

4. MESURES PER EVITAR ELS EFECTES NEGATIUS SOBRE EL TREBALL I LA VIABILITAT EMPRESARIAL DERIVATS DE LA SUSPENSIÓ DE CONTRACTES PÚBLICS

Els contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva, vigents el 18 de març de 2020, queden automàticament suspesos des del moment en que es produeix la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que es pugui tornar a prestar el servei. Els contractistes podran ser indemnitzats només pels danys i perjudicis següents:

Les despeses salarials que efectivament hagin abonat al personal que consti inscrit a data 14 de març de 2020.

Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de suspensió del contracte.

Les despeses de lloguers i costos de manteniment de les instal·lacions, maquinària i equips relatius als període de manteniment del contracte, sempre que s’acrediti que aquests mitjans no s’han pogut utilitzar per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

Les despeses de pòlisses d’assegurances previstes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte que estiguin vigents a la suspensió del contracte.

L’aplicació només serà possible si l’òrgan de contractació, a instància del contractista i en el termini de 5 dies naturals, hagués apreciat la impossibilitat de l’execució del contracte.

En aquells contractespúblics on el contractista incorri en demora en el compliment dels terminis previstos en el contracte com a conseqüència del COVID-19 o les mesures adoptades per les Administració Públiques, l’òrgan de contractació li podrà concedir una ampliació o pròrroga del termini inicial pel mateix temps, com a mínim, del que s’hagi perdut pels motius esmentats.

No serà d’aplicació a cap dels següents contractes:

Contractes de serveis o subministraments sanitaris o farmacèutics.

Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes informàtics. Contractes de serves o subministraments necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport.

Els contractes públics de concessió d’obres y de concessió de serveis diferents dels anteriors, vigents el 18 de març de 2020, donaran dret al concessionari al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte mitjançant l’ampliació de la durada de inicial fins a un màxim del 15% mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte. Aquest reequilibri compensarà als concessionaris per la pèrdua d’ingressos i l’increment de costos suportats, que efectivament s’haguessin abonat, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte.

5. EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Per a titulars de explotacions agràries afectats per la sequera de l’any 2017, s’estableixen unes bases reguladores per la concessió de subvencions públiques destinades a la obtenció de avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, per prolongar fins a un any el període d’amortització dels préstec subscrits, aquesta mesura serveix per assegurar el sosteniment de les explotacions que s’han acollit a aquests tipus de préstecs, donant un marge d’un any per la devolució de l’import endeutat.

CAPÍTOL V: ALTRES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ

1. Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat

Es podran celebrar mitjançant videoconferència les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions. Els acords es podran votar per escrit i sense sessió.

Queda suspès el termini de tres mesos de presentació dels comptes anuals de les persones jurídiques obligades fins el dia que finalitzi l’estat d’alarma, iniciant-se de nou el còmput dels tres mesos en aquesta data.

La reunió de la junta general ordinària per tal d’aprovar els comptes de l’exercici anterior es realitzarà dintre dels tres mesos següents a comptar des de que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

En les societats de capital els socis no podran exercir el seu dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma.

Pròrroga del reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa fins a que transcorrin sis mesos de la finalització de l’estat d’alarma.

Es suspèn el termini legal per la convocatòria de l’òrgan d’administració de la junta general de socis per acordar la dissolució de la societat fins que finalitzi l’estat d’alarma.

2.Interrupció del termini de sol·licitud de concurs

Durant la vigència de l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs fins que hagin transcorregut dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

3. Suspensió del termini de caducitat dels assentaments al registre

Es suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, anotacions preventives, mencions, notes marginals i qualsevol altre assentament registral susceptible de cancel·lació pel transcurs del temps, reprenent el seu còmput el dia següent a la finalització de l’estat d’alarma.

4.Crèdits pressupostaris

Per part del Ministeri d’Hisenda es dotaran els crèdits pressupostaris que resultin precisos per a l’adequat compliment de les mesures extraordinàries que requereixi l’aplicació d’aquest real decret, aprovant les modificacions pressupostàries corresponents.


ALTRES MESURES

Pròrroga vigència DNI i certificats de signatura electrònica associats. Queda prorrogada per un any, fins al dia 13-03-2021, la validesa del DNI de les persones majors d'edat titulars d'un document que caduqui des del 14 de març 2020. La pròrroga de la validesa del DNI permetrà que es puguin renovar, d'acord amb el procediment actual, els certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període.

Modificació de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior.

Es suspèn el règim de liberalització de determinades inversions estrangeres directes a Espanya i es modifica el règim de sancions.

Mesures de recolzament a la creació de solucions tecnològiques i la digitalització. En els propers dos anys es crearan mesures d’ajuda a la digitalització en forma de línies d’ajuda i recolzament financer, entre altres, amb crèdits de l’ICO per a PYMES per a la compra i leasing de equipament i serveis per a la digitalització de la Pyme i solucions de tele treball.


MESURES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

En relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis d’atenció a la ciutadania a partir del dilluns 16 de març del 2020.

  Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran tancades.

Us recordem que els tributs que gestiona són:

 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
 • Impost sobre els habitatges buits
 • Impost sobre grans establiments comercials Gravamen de protecció civil
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
 • Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial
 • Impost sobre el risc mediambiental d’elements radio tòxics
 • Alguns aspectes de l’Impost sobre el patrimoni
 • Alguns aspectes de l’Impost sobre la renda de les persones físiques

NURIA HUETE CARBALLO

Nuria Huete Carballo

Sòcia - Àrea Jurídica |

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d'experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]