Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Mesures urgents d'igualtat entre homes i dones en treball i ocupació

08/03/2019
Mesures urgents d'igualtat entre homes i dones en treball i ocupació

Ens plau informar-lo que a data 7 de març de 2019 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Les novetats més destacades són les següents:

1.Elaboració, aplicació i registre de Plans d’igualtat per empreses de 50 o més treballadors. S’amplia el que establia la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, la qual només afectava a empreses de mes de 250 treballadors. S’estableix un termini per l’aprovació dels Plans d’Igualtat en funció del nombre de persones treballadores de cada empresa i es recorda la consideració d’Infracció tipificada com a greu, per la falta d’aquestes mesures.

2. S’estableix la nova regulació de la suspensió del contracte de treball del progenitor diferent a la mare biològica, que passats els períodes transitoris acabarà establint el gaudi de 16 setmanes. Des de la data de publicació s’estableix el període transitori següent:

Entrada en vigor

Nombre de setmanes

Setmanes obligatòries posteriors del part

01/04/2019

8 setmanes

2 immediatament posteriors al part

01/01/2020

12 setmanes

4 immediatament posteriors al part

01/01/2021

16 setmanes

6 immediatament posteriors al part

3. Obligació de l’empresa de dur a terme un registre amb els valors mitjos dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, disgregats per sexe i distribuït per grups professionals, categories o llocs de treball iguals o de igual valor.

En el cas de les empresa de menys 50 treballadors que la mitjana de de les retribucions d’un dels sexes superi en un 25% a l’altra sexe, s’haurà d’incloure en el registre una justificació que indiqui que no respon a motius relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

4. S’incorpora un nou punt en relació a la validesa del contracte on s’indica que en cas de nullitat per discriminació salarial sigui per raó de sexe, la persona treballadora tindrà dret a la retribució corresponent al treball igual o de igual valor.

5. En relació al període de prova finalitzat a instància de l’empresari, serà considerat nul en el cas de treballadores si és per raó d’embaràs, des de l’inici de l’embaràs fins l’inici del període de suspensió per maternitat.

6. S’integren noves regulacions per sollicitar adaptacions de durada i distribució de la jornada laboral, per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral, així com per reserva del lloc de treball en casos d’excedència per a famílies nombroses.

7. La suspensió del contracte per motius de protecció a víctimes de violència de gènere tindrà una durada inicial de màxim 6 mesos, ampliable per decisió judicial fins màxim 18 mesos de durada.

8. En el cas d’extinció del contracte, serà considerarà nul si no han transcorregut més de 12 mesos des de la reincorporació de la finalització del període de suspensió per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment, no podrà ser acomiadada per aquestes causes,

Cristina Gómez

Àrea Laboral | Selecció i Headhunting

cgomez@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com