Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

08/04/2019
Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

Ens plau informar-lo que a data 12 de març de 2019 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents per protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

En l'article 8 del mateix, s'introdueix una bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada. D'aquesta manera, es pretén incentivar la contractació indefinida de persones aturades i inscrites a l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, mitjançant una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social. Per a l'aplicació d'aquesta bonificació, s'estableix que s'haurà de mantenir en l'ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d'inici de la relació laboral.

Si bé el nivell d'atur de llarga durada, com el de desocupació general, ha baixat en els últims anys, continua sent un repte mantenir aquesta tendència positiva. Bona part de l'atur és de llarga durada (en el quart trimestre de 2018, la taxa d'atur d'aquest collectiu a Espanya era del 6,1%, mentre que a la UE-28 era del 2,8%), de manera que l'atenció a les persones aturades de llarga durada és crucial per millorar el nivell d'ocupació d'aquest collectiu, especialment vulnerable, ja que amb la prolongació de la situació de desocupació es perden de mica en mica les possibilitats de reinserció en el mercat laboral, el que suposa una amenaça notable a la cohesió social. Així, la present mesura atén al compliment d'un dels objectius estratègics de l'actual Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2020, com és potenciar l'ocupació com a principal instrument d'inclusió social, millorant de manera prioritària l'activació i inserció dels aturats de llarga durada i dels majors de 55 anys. Igualment segueix les línies marcades per les recomanacions del Consell de la Unió Europea pel que fa a l'atenció dels aturats de llarga durada i la millora de les polítiques actives d'ocupació.

Concretament l’article 8 estipula el següent:

1. Els ocupadors que contractin indefinidament persones desocupades i inscrites a l'oficina d'ocupació almenys dotze mesos en els divuit mesos anteriors a la contractació, tindran dret, des de la data de celebració del contracte, a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, si s'escau, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 108,33 euros / mes (1.300 euros / any) durant tres anys.

Quan aquests contractes es concertin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros / mes (1.500 euros / any) durant tres anys.

2. Si el contracte se celebra a temps parcial les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

3. Per a l'aplicació d'aquest incentiu l'empresa haurà de mantenir en l'ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data d'inici de la relació laboral. Així mateix, ha de mantenir el nivell d'ocupació en l'empresa assolit amb el contracte durant, almenys, dos anys des de la celebració del mateix. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions s'haurà de procedir al reintegrament de l'incentiu.

No es consideraran incomplides les obligacions de manteniment de l'ocupació anteriors quan el contracte de treball s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni les extincions causades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total , absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte o per resolució durant el període de prova.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com