Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea econòmica i financera

Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid 19

Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid 19

A continuació us oferim un resum de les principals mesures que es contemplen a la norma. No dubteu a consultar-nos sobre l’aplicació i els detalls de cada una.

CAPITOL I: MESURES D’AJUDA ALS TREBALLADORS, CONSUMIDORS, FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES.

1 Mesures dirigides a famílies i col·lectius vulnerables.

 • Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a famílies vulnerables sense alternativa d’habitatge.
 • Pròrroga extraordinària de 6 mesos en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual que vencin a partir de la data de publicació i fins 2 mesos després de que s’aixequin les mesures de l’estat d’alarma.
 • Mesures per procurar la moratòria del deute arrendatici de les persones arrendatàries d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat.
 • El Decret fixa les condicions d’aquestes moratòries, i les que són necessàries per talque un arrendatari es consideri en situació de vulnerabilitat, i al documentació necessària per acreditar-ho.
 • Aprovació d’una línia d’avals per la cobertura, a càrrec de l’Estat, del finançament a arrendataris en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19.
 • Programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual.
 • Definició de vulnerabilitat econòmica a efectes de sol·licitar la moratòria hipotecaria i del crèdit de finançament no hipotecari
 • Suspensió temporal de les obligacions contractuals, a sol·licitud del deutor dins del mes següent a la finalització d’estat d’alarma, derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecaria que estiguessin vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest real decret-llei, quan estigui contractat per una persona física que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica per conseqüència de la crisi ocasionada pel COVID-19.
 • Subsidi extraordinari per falta d’activitat per les persones integrades en el “Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social”
 • Subsidi per situació d’atur excepcional per finalització de contracte temporal

2. Mesures de protecció de consumidors

  Dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris, en les següents situacions (compravenda de bens o prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu):

- Si per conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma resultés impossible donar-se el compliment del contracte, el consumidor i usuari podrà resoldre el contracte en un termini de 14 dies.

- En cas de donar-se aquesta impossibilitat de compliment, l’empresari haurà de retornar les quantitats abonades pel consumidor o usuari (tret de les despeses en que hagi incorregut)en un termini de 14 dies.

- En cas de contractes de prestació de serveis de tracte successiu, l’empresa prestadora podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori, i en cas de que el consumidor no l’acceptés, procedirà a la devolució dels imports ja abonats.

- En el cas de viatges combinats, l’organitzador podrà entregar un val al consumidor que podrà ser utilitzat dintre d’un any des de la finalització de l’estat d’alarma. En cas de sol·licitar-se la resolució del contracte per part del consumidor s’haurà de procedir a retornar-li les quantitats abonades, sempre que els proveïdors dels serveis inclosos en el contracte de viatge combinat haguessin procedit a la devolució total de l’import corresponent als seus serveis.

CAPÍTOL II: MESURES PER PRESERVAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA ENTRE LES DIFICULTATS TRANSITÒRIES A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19

1. Suport a la industrialització:

 • El Real decret-llei ha abordat diverses mesures per continuar facilitant liquiditat a les empreses per desenvolupar els seus projectes. S’estableix que durant un termini de dos any i mig es podran refinançar els préstecs atorgats per la Secretaria General d’Indústria i PYME, sempre que la crisis sanitària per el COVID-19 hagi provocat períodes d’inactivitat del beneficiari.
 • S’aprova incrementar la dotació del Fons de provisions tècniques de CERSA amb 60 milions d’euros amb l’objectiu de donar una cobertura extraordinària pel risc de crèdit d’operacions de finançament per a PIMES afectades en la seva activitat per el COVID-19.
 • Devolució de les despeses i concessió de les ajudes per la cancel·lació d’activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals. S’habilita a ICEX per a la devolució a les empreses que hagin incorregut a despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, que hagin sigut afectades per el COVID-19. ICEX també habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que anaven a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores del ICEX i a les pròpies entitats col·laboradores.
 • Empreses del sector turístic.
 • Es procedeix a suspendre durant un any i sense penalització el pagament dels interessos i amortitzacions corresponents del préstecs concedits per la Secretaria del Estat de Turisme.

 • Les empreses concursades poden accedir en les circumstancies actuals a un ERTE sempre i quan hagin estat afectades per el COVID-19, aquestes empreses hauran de mantenir la ocupació dels treballadors durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

 • Les empreses concursades poden accedir en les circumstancies actuals a un ERTE sempre i quan hagin estat afectades per el COVID-19, aquestes empreses hauran de mantenir la ocupació dels treballadors durant el termini de6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

2. Mesures de suport a PIMES i autònoms.

  Suspensió temporal dels contractes de subministrament:
  Es permet als autònoms i empreses que puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministrament o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització. Quan acabi l’estat d’alarma podran tornar a fer una nova modificació sense cost addicional ni cap penalització. S’ha establert un mecanisme de suspensió del pagament de la factura d’electricitat, gas natural i determinats productes derivats del petroli.
  Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social
  S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat social atorgar moratòries de 6 mesos, sense interès, a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, aquells que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant l’ordre del Ministeri de Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En els casos que sigui concedit, el període de meritació serà comprès:

1. En el cas de les empreses: abril i juny 2020

2. En el cas dels autònoms: maig i juliol 2020

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

 • Les empreses i autònoms podran sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social que hagin d’ingressar entre els mesos de abril i juny del 2020 amb una rebaixa del tipus d’interès exigit del 0,5%. Això, sempre i quan no tinguin en vigor ajornaments del pagament dels seus deutes.

 • Els autònoms que hagin suspès la seva activitat i que passin a percebre la prestació per cessament de l’activitat i que no hagin ingressat en el termini les cotitzacions socials del mes de març, les podran abonar fora de termini sense recàrrec.
 • Per als sectors productius que tinguin una estacionalitat dels cicles de vida de éssers vius, per determinar el descens de la facturació, s’agafarà com a referència de base la campanya anterior.

 • Es preveuen les formes en que es podrà acreditar la reducció de la facturació, per aquells autònoms que no duen a terme els llibresque acreditin el volum de l’activitat, hauran d’acreditar la reducció de almenys el 75% per qualsevol medi de prova admès en dret.

ALTRES MESURES I DISPOSICIONS ADICIONALS I TRANSITÒRIES

1.Terminis, prescripcions i caducitats:

 • El termini per interposar recursos administratius o per instar qualsevol altre procediment de impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitrari es computarà des de el primer dia hàbil següent a la finalització de l’estat d’alarma.
 • El termini per interposar recursos de reposició o reclamacions econòmiques administratives començarà a contar-se des de el 30 d’abril del 2020 i s’aplicarà tant en els procediments iniciats que no finalitzaven el 13 de març del 2020 com en els supòsits que encara no estaven notificats.
 • El període comprès des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma del 14 de març del 2020 fins el 30 d’abril del 2020, no es computarà a efectes de la duració màxima del termini per a la execució de les resolucions d’òrgans econòmics-administratius.
 • Des de el 14 de març fins el 30 d’abril del 2020 queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret contemplat a la normativa tributaria.

Disponibilitat del plans de pensions en cas de desocupació o cessament de l’activitat.

Durant el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma qui tingui pla de pensions podràexcepcionalment fer efectiu els drets consolidats en els següents supòsits:

  Trobar-se en situació de desocupació com a conseqüència d’un ERTO. Ser titular d’un establiment que hagi hagut de suspendre l’obertura al públic. Treballadors per compte pròpia que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social i hagin cessat en la seva activitat.

L’import dels drets consolidats tindrà unes limitacions que s’hauran d’estudiar en cada cas i també la manera de fer-se efectives.

Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total de la teva localitat

  Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l’inici de la situació de confinament, mitjançant el document de baixa, s’estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i tinguin la obligació de prestar serveis essencials, sempre que s’hagi acordat el confinament de la població on tinguin el seu domicili i els hi hagi estat denegat el desplaçament.

Compatibilitat del subsidi per cura de menor i prestació per desocupació o cessament d’activitat durant la permanència de l’estat d’alarma.

  El subsidi per cura de menor no es veurà afectat per la suspensió del contracte ni les reduccions de jornada que tinguin causa en les mesures adoptades pel Real Decret 8/2020, de 17 de març.

DISPOSICIONS FINALS: Modificacions relatives al Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

 • S’estén la moratòria de deute hipotecari, en un principi dirigida únicament a habitatges habituals, a locals destinats a activitats econòmiques i habitatges diferents a l’habitual en situació de lloguer que pateixin extraordinàries dificultats per atendre el pagament degut a la crisi del COVID-19.
 • Tot i la suspensió, prevista en el Real Decret-llei, sobre la obligació de formular els comptes anuals durant el període de vigència de l’estat d’alarma, es podrà igualment presentar els comptes anuals que realitzi l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica durant el període d’estat d’alarma.


NURIA HUETE CARBALLO

Nuria Huete Carballo

Sòcia - Àrea Jurídica |

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d'experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]