Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Modificació sobre els desplaçaments de treballadors per prestació de serveis

Modificació sobre els desplaçaments de treballadors per prestació de serveis

Després de l'acord que els països de la Unió Europea el passat 26 d'Abril, es modifica la directiva (96/71/CE) sobre el desplaçament de treballadors efectuat en el marc de la prestació de serveis.

Els treballadors que siguin traslladats temporalment des del seu lloc habitual de treball en el territori de l'Estat membre d'acollida a un altre lloc de treball han de rebre almenys els mateixos complements o els mateixos reemborsaments en concepte de despeses de viatge, allotjament i manutenció per estada d’un treballador fora del seu domicili per motius professionals que els aplicables als treballadors locals en l’Estat membre.

El mateix principi s'ha d'aplicar a les despeses dels treballadors desplaçats quan estiguin obligats a viatjar cap a i des del seu lloc de treball habitual a l'Estat membre d'acollida. S'ha d'evitar el pagament per partida doble de les despeses de viatge, allotjament i manutenció.

Entre les modificacions més importants és desatacant:

REFORÇAR LA PROTECCIÓ DELS EMPLEATS

La Directiva ha de garantir la protecció dels treballadors desplaçats durant el seu desplaçament, pel que fa a la lliure prestació de serveis, establint disposicions obligatòries sobre les condicions de treball i la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors que han de respectar-se.

La Directiva no afecta de cap manera a l'exercici dels drets fonamentals reconeguts als Estats membres i a escala de la Unió, incloent-hi el dret o la llibertat de vaga o d'emprendre altres accions previstes en els sistemes de relacions laborals específics dels Estats membres, de conformitat amb la legislació o les pràctiques nacionals. Tampoc afecta el dret a negociar, concloure i fer complir convenis collectius o dur a terme accions collectives d'acord amb la legislació o les pràctiques nacionals.

DESPLAÇAMENTS SUPERIORS A 12 MESOS

Amb independència de la legislació aplicable a la relació laboral, quan la durada efectiva d'un desplaçament sigui superior a 12 mesos, els Estats membres han de vetllar perquè les empreses garanteixin als treballadors que estiguin desplaçats al seu territori, sobre la base de la igualtat de tracte, a més de les condicions de treball previstes en l'apartat 1,totes les condicions de treball aplicables que estiguin establertes en l'Estat membre on s'efectuï el treball:

- per disposicions legals, reglamentàries o administratives, o

- per convenis col·lectius o laudes arbitrals declarats d'aplicació universal o de qualsevol altra manera d'aplicació.

Quan una empresa substitueixi a un treballador desplaçat per un altre treballador desplaçat que faci la mateixa feina en el mateix lloc, la durada del desplaçament serà la durada acumulada dels períodes de desplaçament de cada un dels treballadors desplaçats de què es tracti.

El concepte de "mateixa feina en el mateix lloc" es determinarà tenint en compte, entre altres coses, la naturalesa del servei que es presti, el treball que es realitzi i l'adreça o adreces de lloc de treball. Els Estats membres disposaran que les empreses garanteixin als treballadors desplaçats les condicions de treball que s'apliquen als treballadors cedits per aquestes empreses de treball temporal establertes en l'Estat membre on es realitzi el treball.

L'empresa usuària ha d'informar a les empreses de les condicions de treball que aplica pel que fa a les condicions de treball i de remuneració.

ENTRADA EN VIGOR

- La Directiva entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

- No obstant això s'estableix un període d'adaptació, de tal manera que els Estats membres adoptar i publicar, abans del 30 de juliol de 2020, les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per a complir el que estableix aquesta Directiva. Comunicar immediatament a la Comissió Europea el text d'aquestes disposicions.

- Començaran a aplicar aquestes mesures a partir del 30 de juliol de 2020. Fins aquesta data, la Directiva 96/71 / CE seguirà sent aplicable en la seva redacció anterior a les modificacions introduïdes per la present Directiva.

- Quan els Estats membres adoptin les mesures, aquestes inclouran una referència a la present Directiva o aniran acompanyades d'aquesta referència en la seva publicació oficial. Els Estats membres han d'establir les modalitats de l'esmentada referència.

- Els Estats membres comunicaran a la Comissió el text de les principals disposicions de dret intern que adoptin en l'àmbit regulat per la present Directiva.

En conclusió, des del departament laboral de Sensus, com advocats experts en l'en la gestió de desplaçament de treballadors, considerem absolutament imprescindible l'assessorament expert per realitzar un desplaçament de treballadors amb plenes garanties.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]