Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Normes de cotització 2018

Normes de cotització 2018

COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL

El topall màxim de la base de cotització en cada un dels règims de la Seguretat Social que el tinguin establert queda fixat, a partir de 1 de gener de 2018 en la quantia de 3.751,20 euros mensuals.

Les bases de cotització en els règims de Seguretat Social, tindran com a topall mínim la quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementat un sisè.

La base mínima de cotització s’incrementarà, a partir del 1 de gener del 2018, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, és a dir, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.

COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Les bases mensuals de cotització per totes les contingències i situacions protegides pel Règim General de la Seguretat Social, exceptuades les d’accidents de treball i malalties professionals, estaran limitades per cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

Les bases mínimes de cotització segons categories professionals i grups de cotització, s’incrementarà des de el 1 de gener del 2018 i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017, en el mateix percentatge en què hagi augmentat el salari mínim interprofessional, assolint el import de 858,60 euros.

Les bases màximes, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, durant l’any 2018 seran de 3.751,20 € mensuals.

TIPUS DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL

Contingències comuns:

  • 28,30 %: a càrrec de l’empresa el 23,60 % i a càrrec del treballador el 4,70 %.
  • -S’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes aprovada en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 de 28 de desembre.
  • Quan es tracti de les hores extraordinàries motivades per força major el 14 %, del que el 12 % serà a càrrec de l’empresa i el 2 % a càrrec del treballador.
  • Quan es tracti de les hores extraordinàries compreses en el paràgraf anterior, el 28,30 %, del qual el 23,60 % serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador.

Contingències d’accidents de treball i malalties professionals:

COTITZACIÓ ADDICIONAL HORES EXTRAORDINÀRIES

Durant l’any 2018 s’aplicaran els següents tipus de cotització, per la cotització addicional per hores extraordinàries:

COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

BASES MÍNIMES I MÀXIMES DE COTITZACIÓ

La base màxima de cotització serà de 3.751,20 euros mensuals. La base mínima de cotització serà de 919,80 euros mensuals.

La base de cotització dels treballadors autònoms que a 1 de gener de 2018 tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l’escollida per ells dins les bases màxima i mínima fixades al paràgraf anterior.

Igual elecció podrà efectuar aquells treballadors autònoms que en aquella data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització a mes de desembre de 2017 sigui igual o superior a 2.023,50 euros mensuals, o causin alta al Règim Especial.

Els treballadors autònoms que a 1 de Gener de 2018, tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 2.023,50 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.023,50€ mensuals, excepte que exercitin la seva opció en tal sentit abans de 30 de juny de 2018, amb efectes a 1 de Juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge sobrevivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, s’hagi hagut de posar al front i donar-se d’alta al Règim Especial amb 47 anys d’edat (en aquest cas no existeix limitació).

La base de cotització dels treballadors autònoms que a 1 de gener de 2018 tinguin 48 anys o més, estarà compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals, excepte que es tracti del cònjuge sobrevivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al front del mateix i donar-se d’alta a aquest Règim Especial amb 45 o més anys d’edat, cas en el qual l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.

No obstant, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels Règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, es regiran per les següents regles:

  • Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 2.023,50 €, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 i 2.023,50€ mensuals.
  • Si l’última base de cotització acreditada ha estat igual o superior a 2.023,50 €, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80€ i el import d’aquella, incrementat en un 3%, podent optar, amb el límit de la base màxima de cotització.

TIPUS DE COTITZACIÓ

El tipus de cotització en aquest règim Especial de la Seguretat Social serà el 29,80 %, o el 29,30% si l’interessat està acollit al sistema de protecció per cessament de l’activitat. Si l’interessat no té coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes aprovada en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 de 28 de desembre.

Els treballadors autònoms que no tinguin la cobertura d’accident de treball efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida.

COTITZACIÓ PROTECCIÓ CESSAMENT ACTIVITAT

Per a la cotització per a cessament d’activitat, el tipus de cotització serà del 2,20%.

DEVOLUCIÓ EXCÉS DE COTITZACIONS 2017 RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS

Els treballadors emmarcats en el Règim Especial de Treballador Autònom durant l’any 2017, i que també hagin compatibilitzat la seva activitat amb un treball en el Règim General, cotitzant per contingències comunes en règim de pluriactivitat per una quantitat igual o superior a 12.739,08 euros, podran sollicitar la devolució de l’excés de quotes ingressades.

La quantitat màxima que es retornarà serà el 50% de les cotitzacions que superi aquesta quantitat, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en els Règim Especial de Treballadors Autònoms, a la raó de la seva cotització per contingències comuns de cobertura obligatòria.

La devolució s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 1 de Maig de 2018, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l'aportació de dades per part de l'interessat, en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data.

RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORES DE LA LLAR

BASE DE COTITZACIÓ

A partir de Gener de 2018, s’incrementen tant les retribucions mensuals com les bases de cotització, fixant-se en 8 trams d’entre 167,74 i 896,94 de base de cotització

TIPUS DE COTITZACIÓ

El tipus de cotització per contingències comuns serà del 27,40 %, essent el 22,85% a càrrec de l’ocupador i el 4,55% a càrrec del treballador/a.

Per a la cotització de contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui de la taula esmentada, s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovades en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 de 28 de Desembre de 2007.

COTITZACIÓ PER ATUR, FOGASA I FORMACIÓ PROFESSIONAL

CONTINGÈNCIA PER ATUR:

Contractació indefinida:

Inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixes discontinus, així com la contractació de duració determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, qualsevol que sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats amb un grau reconegut superior al 33%:

  • -7,05 %, del qual el 5,50 % serà a càrrec de l’empresari i l’ 1,55 % a càrrec del treballador.
  • -Contractació de duració determinada a temps complet i parcial: el 8,30 %, del qual el 6,70 % serà a càrrec de l’empresari i l’ 1,60 % a càrrec del treballador.

Contractació de duració determinada:

COTITZACIÓ FOGASA:

Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 0,20 % a càrrec exclusiu de l’empresa.

COTITZACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL:

Per a la cotització per Formació Professional, el 0,70 %, essent el 0,60 % a càrrec de l’empresa i el 0,10 % a càrrec del treballador.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]