Sensus Consultoria
NOTÍCIES Auditoria & Assurance

Nou règim sancionador per no dipositar els comptes anuals

09/07/2021
Nou règim sancionador per no dipositar els comptes anuals

El Reial Decret 2/2021 de 12 de gener, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’Auditoria de Comptes, introdueix mesures destinades a complementar el règim sancionador establert en l’article 283 de la Llei de Societats de Capital (LSC).

Estableix sancions per aquelles entitats que estan obligades a dipositar els Comptes Anuals al Registre Mercantil i no ho facin en els terminis mencionats en la LSC.

A mode d’exemple, aquelles societats que acaben l’exercici el 31 de desembre, disposen dels següents terminis:

  • Formulació: fins el 31 de març.
  • Aprovació: fins el 30 de juny o tres mesos des de la formulació.
  • Presentació al Registre Mercantil: fins al 30 de juliol o un mes des de l’aprovació.

El termini per tramitar el procediment sancionador serà de 6 mesos des de l’adopció de l’acord d’incoació sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació del termini esmentat.

A més a més, la nova normativa possibilita als registradors mercantils la realització de la gestió i la proposta de decisió sobre expedients sancionadors per l’incompliment del deure del dipòsit dels comptes anuals.

Per últim, els criteris per establir les sancions són els següents:

  • La sanció serà del 0,5 per mil del total de l’actiu, més el 0,5 per mil de les vendes de l’empresa segons l’última declaració presentada davant l’Agència Tributària.
  • En cas de que l’empresa no aporti la declaració tributària, la sanció serà del 2% del seu capital social segons les dades del Registre Mercantil.
  • En cas de que sí s’aporti declaració tributària, i el resultat d’aplicar els mencionats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes sigui major que el 2% del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim reduït en un 10%.

Daniel Jimenez

Auditor | Auditoria & Assurance

djimenez@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com