Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Nova normativa - Gestió de l'IVA en les factures impagedes

08/10/2020
Nova normativa - Gestió de l'IVA en les factures impagedes

La normativa de l’IVA preveu com s’ha d’actuar en el supòsit d’impagament o retard en el pagament de les factures emeses en l’àmbit empresarial, circumstància que, en l’actual crisi produïda pel COVID-19 a Espanya, cobra especial rellevància i s’haurà de tenir en compte a l’hora de gestionar el retard o impagament d’aquests crèdits per IVA.

Així, s’estableix que la base imposable de l’IVA podrà reduir-se proporcionalment quan els crèdits corresponents a les quotes d’IVA repercutides siguin totalment o parcialment incobrables, assenyalant que tindran aquesta consideració, sempre que concorrin les següents circumstàncies:

- Que hagi transcorregut 1 any des de la meritació de l’IVA repercutit sense haver-se obtingut el cobrament del crèdit derivat del mateix.

- Aquest termini podrà ser de 6 mesos o 1 any, quan el volum de les operacions del empresari o professional titular del crèdit no superi els 6.010.000€.

- Hi ha una regla especial per a les operacions a terminis o amb preu ajornat.

- Que aquesta circumstància s’hagi reflectit en els Llibres de registre de l’IVA.

- Que el destinatari de les operacions sigui un empresari o professional, o, en un altre cas, que la base imposable de la operació sigui superior a 300€.

- Que el subjecte passiu hagi instat el seu cobrament mitjançant la reclamació judicial al deutor o per mitja del requeriment notarial al mateix. En el cas de crèdits deguts per Entitats Públiques, es substitueix per un certificat emès per l’òrgan competent d’aquest .

Ara bé, la pròpia normativa de l’IVA exclou d’aquesta possibilitat de modificació de la base imposable a determinats crèdits:

- Crèdits amb garantia real.

- Crèdits fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts amb un contracte d’assegurança de crèdit.

- Crèdits entre persones o entitats vinculades.

- Quan el destinatari de les operacions no estigui establert a España.

Pel que fa el termini per efectuar la modificació de la base imposable, aquest serà de 3 mesos següents a la finalització del termini de 1 any o, en el seu cas del termini de 6 mesos, assenyalats, des de el moment de la meritació de l’operació.

Amb relació al procediment per efectuar aquesta modificació, destaquem el següent:

1) En relació amb el creditor:

a. Haurà d’expedir i remetre al destinatari de les operacions una factura rectificativa i acreditar la seva remissió.

b. Ha d’haver facturar i comptabilitzat les operacions en el temps i forma en el Llibre de registre de factures expedides.

c. Mitjançant el formulari 952, haurà de comunicar per via electrònica a la AEAT, en el termini de 1 mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa, la modificació de la base imposable practicada, fent constar que el crèdit per IVA no es troba exclòs d’aquesta modificació i que el deutor no ha estat declarat en concurs.

Al mateix temps, haurà de remetre a l’AEAT: una còpia de la factura rectificativa i la reclamació judicial o requeriment notarial al deutor, o bé, el certificat de l’Ens Públic deutor.

2) En relació amb el destinatari de les operacions:

a. Haurà de fer constar a la declaració-liquidació del període en què es rep la factura rectificativa, l’import de la quota rectificada minorant les quotes deduïdes.

b. Mitjançant el formulari 952, dins del termini de la citada declaració-liquidació, haurà de comunicar per via electrònica a l’Administració haver rebut la factura rectificativa i consignar l’import de la quota suportada rectificada.

Existeixen requisits específics per a les operacions sotmeses a procediments concursals.

Claudia Fabregas

Área económica y financiera |

[email protected]

Grau de de Administracio i direcció de Empreses

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]