Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Novetats en matèria laboral i social dels pressupostos generals de l'estat per a l'any 2021

Novetats en matèria laboral i social dels pressupostos generals de l'estat per a l'any 2021

Amb data d'entrada en vigor de l'1 de gener de 2021, la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generalsde l'Estat per a l'any 2021 ha suposat les següents novetats en matèria laboral i de Seguretat Social:

1.Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur i Protecció per cessament d'activitat, Fons de GarantiaSalarial i Formació Professional:

Bases de cotització 2021

a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, s'incrementaran des del'1 de gener de 2021, i respecte de les vigents en 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge en quèaugmenti el salari mínim interprofessional.

Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s'adequaran amb vistaque la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per lamateixa unitat de temps i similars retribucions.

b) Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, seran a partir de l'1 de generde 2021, de 4.070,10 euros mensuals o de 135,67 euros diaris.

Tipus de cotització 2021

a) Per a les contingències comunes el 28,30 per cent, en què el 23,60 per cent a càrrec de l'empresa i el 4,70 percent a càrrec de la persona treballadora.

b) Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els percentatges de la tarifa deprimes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generalsde l'Estat per a l'any 2007, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresa.

2. Moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social

a) S'aplicarà un interès del 0.5%, en lloc del previst en l'art. 23.5 de la Llei General de la Seguretat Social.

b) Les sol·licituds d'ajornament hauran d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cada undels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents a les quotes meritades abans assenyalades.

c) L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui,s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cadamensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partirdel mes següent a què aquella s'hagi dictat.

d) La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacionsamb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades pel mateix, fins que es dicti la corresponent resolució.

3. Interès legal de diners i interès de demora

a) De conformitat amb el que disposa l'article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d'interèslegal de diners, aquest queda establert en el 3,00 per cent fins al 31 de desembre de l'any 2021

b) Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix a l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,general tributària, serà el 3,75 per cent.

c) Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,general de subvencions, serà el 3,75 per cent.

4. IPREM

Es determina l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2021

a) L'IPREM diari, 18,83 euros.

b) L'IPREM mensual, 564,90 euros.

c) L'IPREM anual, 6.778,80 euros.

5. Aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions

a) El total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions reguladosen aquestaLlei no pot excedir els 2.000 euros.

Aquest límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que l'increment provingui de contribucions empresarials.

Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ocupació dels quals, al seu torn, siguipromotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a efectes del còmput d'aquest límit.

REGULACIÓ PENSIONS, COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL I SMI

1. Pensions mínimes actualitzades 2021

Revaloració pensions públiques per a 2021

Es produeix una revaloració de les pensions en la modalitat contributiva de l'0,9% en aplicació del Reial decret llei01/2020, de 14 de gener, per la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social,laboral i d'ocupació.

L'import màxim de la pensió contributiva serà 2.683,34 euros / mes o 37.566,76 euros / any.

Els imports de les pensions en la modalitat contributiva seran:

 

pressupostos-generals-estat

LÍMIT D'INGRESSOS PER AL RECONEIXEMENT DE COMPLEMENTS PER MÍNIMS PER L'ANY 2021:

Sense cònjuge a càrrec: 7.707 € / any

Amb cònjuge a càrrec: 8.990 € / any

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Salari Mínim diari: 31,66 €

Salari Mínim mensual: 950,00 €

Salari Mínim anual: 13.300 € (14 pagues)

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista | Interim Direcció de RRHH

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com