Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Pressupostos Generals de l'Estat 2023: Principals novetats laborals i fiscals

Pressupostos Generals de l'Estat 2023: Principals novetats laborals i fiscals

El passat 23 de desembre el BOE va publicar la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. Des de Sensus Consultoria t'expliquem a detall les novetats fiscals i laborals més rellevants

Novetats en material laboral i social dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 conté una sèrie de novetats en àmbit laboral i de Seguretat Social vigents des de l'1 de gener del 2023

1. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur, Protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional durant l'any 2023 .

I. Bases i tipus de cotització en el Règim General de la Seguretat Social el 2022

a) Topalls màxims i mínim de les bases de cotització a la Seguretat Social:

 • La base màxima de cotització de la Seguretat Social apuja un 8,6% 4.495,50 euros mensuals.
 • La base de cotització tindrà com a màxim mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un sisè.

II. Mecanisme d'equitat intergeneracional.

Suposa l'aplicació un 0,6% (0,5% empresari, 0,1% treballador) a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d'alta o assimilades a la d'alta al sistema de la Seguretat Social a les que hi hagi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.

III. Bases i tipus de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) el 2023

a) La base màxima de cotització, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, serà de 4.495,50 euros mensuals.

b) Durant l'any 2023, la taula general i la taula reduïda, i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets, seran les següents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquelles persones treballadores que han sol·licitat l'actualització automàtica de la base de cotització a partir de l'any de 2023 serà el 31 de desembre de 2022 incrementada en un 8,6 % sempre que es troba en algun dels trams.

d) Els familiars del treballador. Autònom inclòs en aquest règim especial, així com els autònoms societaris, no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1000 euros durant l'any 2023,

e) Les persones treballadors autònoms que el 31 de desembre de 2022 van cotitzar per una base de cotització superior a la que els corresponia per raó dels seus rendiments poden mantenir durant l'any 2023 aquesta base de cotització, o una base de cotització inferior a aquesta , encara que els seus rendiments, determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol d'elles.

f) Els tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social seran, a partir de l'1 d'any de 2023:

 • Per a les contingències comunes el 28,30%
 • Per a les contingències professionals l'1,30%, del qual el 0,66 % correspon a la contingència d'incapacitat temporal i el 0,64 a les d'incapacitat permanent i mort i supervivència.
 • Aquells treballadors autònoms exclosos de cotitzar per contingències professionals, han de cotitzar per un tipus del 0,10 pel finançament de les prestacions

g) Els treballadors autònoms que, per raó d'un treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament, cotitzen en règim de pluriactivitat, i ho han fet durant l'any 2023, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i els corresponents. al treballador en el règim de Seguretat Social que correspon per la seva activitat per compte d'altri, tindrà dret al reintegrament del 50% de l'excés a les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantitat de 15.266,72 euros amb el límit del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial pel que fa a la seva cotització per les contingències comunes.

2. L'import de la prestació per desocupació a partir del dia 181 s'incrementa fins al 60% de la base reguladora

Els percentatges s'aplicaran també als qui, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, estiguessin percebent la prestació per desocupació.

3. Pensions: actualització i altres disposicions en matèria de pensions públiques

Per a l'any 2023:

a) Quantia de les pensions de jubilació i invàlida del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva:

b) Complement per a les pensions no contributives: 525,00 euros/any

c) Quantia de les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (no concurrents amb altres pensions públiques): 6.280,00 euros

1. La quantitat de l'assignació econòmica en el supòsit de fill menor de divuit anys o de menor a càrrega amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% serà en còmput anual de 1.000 euros.

2. La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares o pares amb discapacitat, serà de 1.000 euros.

3. La quantitat de l'assignació econòmica i el límit d'ingressos anuals per als beneficiaris per la que s'estableix l'ingrés mínim vital, mantenen o recuperen el dret a l'assignació econòmica per cada fill menor de divuit anys o menor a càrrega sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33% seran en el seu còmput anual:

 • La quantitat de l'assignació econòmica serà de 588 euros/any.
 • Els límits d'ingressos per a percebre l'assignació econòmica que es fixen en la quantitat resultant d'aplicar a 12.193,00 euros anuals, l'increment percentual igual al valor mitjà de les tasses de variació interanual expressades en tant per cent de l'índex de preus al consum dels dotze mesos anteriors al desembre de 2022

4. Complement de pensions per a la reducció de la bretxa: amb efectes de l'1 d'gener de 2023, la quantitat del complement de pensions per a la reducció de la bretxa de gènere queda establerta en la quantitat resultant d'aplicar a 28 euros mensuals, l'increment. Percentual igual al valor mitjà de la tassa de valoració interanual expressada en tant per cent de l'índex de Preus al consum dels dotze mesos anteriors a desembre de 2022.

4. Nova escala i es manté les bonificacions i reduccions en la cotització per a les persones treballadores empleades de la llar

a) L'any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització per contingències comunes i professionals seran les contencions en la següent escala:

b) Tipus de cotització

 • El tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui segons l'indicat a l'apartat anterior, serà el 28,30 %, sent el 23,60% a càrrec de l'ocupador i el 4,70% a càrrec del empleat.
 • Per a la cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, sobre la base de cotització que correspongui, segons el que indica l'apartat quatre.1, s'aplicarà el tipus de cotització previst a aquest efecte a la tarifa de primes inclosa a la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i el que resulta a càrrec exclusiu de l'ocupador.

c) Reduccions/bonificacions

 • Durant l'any 2023 serà aplicable una reducció del 20 per 100 a l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial. Seran beneficiaris d'aquesta reducció les persones que tinguin contractada o contractin, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta al Règim General de la Seguretat Social una persona treballadora al servei de la llar. Així mateix, tenen dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al fons de garantia salarial en aquest sistema especial.

5. Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral

Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral durant l'any 2023. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del Reial decret esmentat.

6. Determinació de l'indicador públic de rendes defectes múltiples (IPREM)

L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà les quanties següents durant el 2023:

a) L'IPREM diari, 20 euros.

b) LIPREM mensual, 600 euros.

c) L'IPREM anual: 7.200 euros.

d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM serà de 8.400 euros quan les normes corresponents es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 7.200 euros.

7. Interès legal dels diners

El tipus d'interès legal dels diners queda establert en el 3,25% (abans 3%) fins al 31 de desembre de l'any 2023.

Durant el mateix període, l'interès de demora serà el 4,0625%.

Durant el mateix període, l'interès de demora a què fa referència l'article 38.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà el 4,0625%

Novetats en material fiscal dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023

Un cop el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’ Estat ha superat el tràmit del SENAT sense registrar cap esmena al text, aquests han quedat definitivament aprovats, i per tant, la seva aplicació ha entrat en vigor des del passat 1 de gener.

La voluntat de SENSUS és explicar i detallar-vos les múltiples mesures que presenta la llei, i la incidència que tindran en diversos àmbits:

MESURES ANTINFLACIÓ

 • Increment Ingrés Mínim Vital en un 8,5 %
 • IPREM creix un 3,6 % i es situa a 600 euros.
 • Gratuïtat del servei de transport de RODALIES a la classe mitja treballadora.

MESURES SUPORT AL JOVENT

 • Bonus lloguer jove de 250 euros per l'emancipació de joves entre 18 i 35 euros.
 • Bonus cultural de 400 euros pels joves que celebrin 18 anys durant l’exercici 2023

MESURES FISCALS

 

IRPF

Reducció per obtenció de rendiments del treball. S’incrementa el límit per aplicar la reducció per rendiments nets del treball de 16.825 fins a 19.747,50 euros any. Per tant, un major nombre de contribuents podrà beneficiar-se d’aquesta reducció màxima de 6.498 euros, la qual també ha augmentat respecte a l’import anterior que era de 5.565 euros.

Obligació de declarar. S’incrementa el límit de l’import obligatori per a la presentació de la Declaració de la Renda, passant de ser de 14.000 a 15.000 euros de rendiments íntegres del treball quan s’obtenen d’un segon pagador.

Regularització de les retencions i ingressos a compte. Si s’abonen a gener 2023, s’aplica normativa vigent a 31 de desembre de 2022, si s’abonen a Febrer 2023, s’aplica normativa vigent a 1 de gener de 2023.

Estimació Directa Simplificada

 • Increment del límit per aplicar la reducció per rendiments d’activitats econòmiques. Increment de 14.450 a 19.747,50.
 • Increment percentatge despeses difícil justificació. Passa d’ un 5 % a un 7 % i amb el límit quantitatiu de 2.000 euros.

Estimació Objectiva

 • Reducció d’un 10 % dels rendiments nets d’activitats econòmiques de mòduls.
 • Prorroga per l’exercici 2023 dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva. 250.000 i 125.000 respectivament.

Increment dels tipus de gravamen de la Base de l’Estalvi. Augmenta un 1 % de tributació el tram dels 200.000 , i es crea un nou tram que tributa al 28% per aquells rendiments superiors a 300.000 euros.

Ampliació deducció Maternitat. També poden optar a l’ajuda les mares que en el moment del naixement del fill rebien prestacions contributives o assistencials del sistema de previsió social, i/o aquelles que en aquest moment o posterior estiguin d’alta a un règim de la seguretat social amb un mínim de cotització de 30 dies.

Propietat Intel.lectual. Reducció dels tipus de retenció.

 • Rendiments derivats d’obres literàries, artístiques i científiques que cedeixin el dret a la seva explotació

Reducció del 19 % = 15 %

 • Rendiments derivats de la propietat intel.lectual en general:

Reducció del 15 % = 7 %

Imputació de rendes immobiliàries. El percentatge de quantificació de la renda del 1,1% és aplicable en aquells immobles a disposició dels titulars que no responguin a l’habitatge habitual respecte dels municipis on els valors cadastrals hagin estat revisats a partir d' 1 de gener de 2012.

Nova deducció pels contribuents residents a l’Illa de la Palma amb efectes 2022 i 2023.

IMPOST DE SOCIETATS

Tipus gravamen reduït. Amb efectes 1 de gener 2023 i de forma indefinida s’estableix un tipus del 23 % de l’Impost per les següents entitats:

 • Xifra de negoci exercici 2022 < 1 milió d’euros.
 • Entitats amb activitat econòmica NO considerades PATRIMONIALS.

Amortització accelerada vehicles híbrids i elèctrics. Fiscalment, podem amortitzar x 2 tota aquella amortització linial màxima registrada comptablement, sempre que:

 • Els vehicles es troben afectats a l’activitat econòmica.
 • Entrin en funcionament a partir dels exercicis 2023, 2024 i 2025.

IVA

Adaptació de LIVA a la directriu europea 2019/2235. La qualamplia el marc objectiu de les entregues de bens en el marc de la defensa de la Unió.

 • Es declaren exempts les entregues, importacions i les adquisicions intracomunitàries de bens realitzades per les forces armades tant per ús personal o civil.

Regla de localització. Es suprimeix la regla especial d’ús efectiu de la prestació de servei entre empresaris en aquelles activitats amb dret de deducció de l’impost.

Harmonització de L'IVA a la normativa duanera comunitària.

Harmonització de L'IVA en matèria de la Inversió del Subjecte Passiu.

 • S’amplia a l’entrega desperfectes, retalls de plàstic i materials tèxtils.
 • S’amplia les excepcions a la regla general per:
  • Arrendaments subjectes i no exempts per no establerts al territori.
  • Servei d’intermediació relacionat amb el punt anterior.
  • Operacions exemptes relacionades per la venda a distància de béns importats

Harmonització de L'IVA en matèria del comerç electrònic.

 • S’entén localitzades a territori de l’impost les vendes a distància d’un empresari establert a TAI, i es en el territori d’aplicació de l’impost l’inici d’expedició i transport dels bens, no superant els 10.000 euros.
 • No aplica el límit anterior de 10.000 euros, i per tant, la tributació es produirà a destí, quan les vendes a distància siguin efectuades parcialment des d’un estat membre diferent del d’establiment permanent.

Modificació de bases recuperació crèdit incobrable i concurs

 • Quan el deutor no és empresari, podem modificar base per un crèdit superior a 50 euros
 • S’amplien els mètodes de reclamació del cobrament del crèdit comercial més enllà de la via judicial.
 • D’ençà que el crèdit passa a ser incobrable, s’amplia el termini fins a 6 mesos per a procedir amb la modificació de bases.

Nous tipus impositius. Passen a tributar del 10% al 4% productes de primera necessitat de condició femenina, i també els anticonceptius.

LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

Col.laboració social preferent amb l’administració tributària alhora de l’obtenció de dades i informes reservats de caràcter tributari si es col.labora en matèria de reduir el frau i el delicte fiscal.

Ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributaris estatals en situació de preconcurs per la AEAT

Deutes i sancions ajornables:

 • En període voluntari i sempre que l´AEAT sigui l’ens recaptatori principal:
  • Deutor acrediti una situació financera que faci impossible fer front al pagament.
  • Comunicar al jutjat inici de negociacions amb els seus creditors.

Termini per la concessió del fraccionament.

 • 6 mesos ( herències, comunitats i altres entitats sense personalitat jurídica):
  • No és possible l’obtenció d’aval solidari
  • La garantia proporcionada és suficient.
 • 12 mesos ( persones físiques ):
  • Absència de bens per garantir el deute.
  • L’execució del patrimoni afectaria a l’activitat econòmica i la posaria en risc.
 • 24 mesos
  • Garantia hipotecària
 • 36 mesos
  • Aval solidari o crèdit i caució.

TRIBUTS LOCALS

Tarifes del IAE. Amb efectes 1 de gener 2023 i amb vigència indefinida s’han produït els següents canvis:

 • Secció 1º. S’elimina l’epígraf “ Servicios de telefonicos”, i es crea “ Servicios de oficina flexible, coworking y centros de negocio”.
 • Secció 2º. Es creen els grups de “ Escritores y guionistas “, “ Otros profesionales relacionados con actividades artisticas y culturales no clasificadas en la sección 3º“ i “ Guias de Montaña “
 • Secció 3º. Es crea el grup de “ Compositores, letristas, arreglistas y adaptadores musicales “

Actualitzats els coeficients màxims de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

En matèria de tributs locals, s’actualitzen els imports dels coeficients màxims previstos a aplicar al valor dels terrenys en funció del període de generació de l’increment de valor, per la determinació de la base imposable de l’impost. De manera que els coeficients queden actualitzats segons la següent taula:

Aquesta actualització dels coeficients per cada període no segueix una línia progressiva, sinó que varia en funció de l’evolució del mercat immobiliari, prenent com a base de càlcul les operacions dutes a termes durant cada període de generació. D’aquesta manera, les operacions realitzades en un període de pujada de preus, comporten un increment del coeficient menor que les transmissions efectuades en períodes des desacceleració de preus de mercat.

És per això que els coeficients màxims s’incrementen per les vendes d’immobles adquirits fa 1 any o menys d’un any, i per vendes d’immobles adquirits fa entre 5 i 13 anys. Per la resta d’anys, el coeficient es redueix o es manté. D’aquesta manera, qui hagi adquirit el seu habitatge entre els anys 2016 i 2018 i decideixi vendre’l al llarg del 2023, es trobarà que la quota a pagar de l’Impost és superior a la que es meritaria si hagués adquirit l’habitatge durant el “boom immobiliari”.

La proposta de coeficients estableix un límit màxim, però els Ajuntaments podran establir coeficients menors a les seves ordenances fiscals.

En els casos de transmissió d’una finca per un preu inferior al valor d’adquisició, es podrà seguir optant per la liquidació de l’impost seguint el mètode real (diferència entre el valor de transmissió i adquisició), de manera que en cas d’inexistència d’increment de valor, no s’haurà de pagar l’Impost.

Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que pugui presentar-se.

 

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com