Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Resum reforma laboral - Totes les novetats

Resum reforma laboral - Totes les novetats

Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

CONTRACTES

 • El contracte de treball es presumeix celebrat per temps indefinit
 • Eliminació del contracte d’obra i servei
 • Reducció de la contractació temporal a només dos contractes

S’incrementen les sancions contemplades en la LISOS per l’ús fraudulent de la contractació temporal i les sancions s’aplicaran a cada situació fraudulenta i no per empresa.

Reducció de l’encadenament dels contractes per considerar una persona fixa, a 18 mesos dins un període de 24 mesos (abans eren 24 mesos dins un període de 30 mesos).

Foment del contracte fix-discontinu

 • Es signarà per realitzar treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada.
 • Es podrà concertar pel desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratives.
 • Per empreses de treball temporal ( ETT) i les persones contractes per ser cedides.
 • S’establiran, mitjançant conveni col·lectiu o, en el seu defecte, acord d’empresa, criteris objectius i formals pels que s’ha de regir la crida de les persones fixes-discontinues.
 • Reconeixement de l’antiguitat de tot el període de la relació laboral, no només dels períodes efectivament treballats.
 • En matèria de protecció per desocupació es modificarà el nivell assistencial per l’accés als subsidis per desocupació en les mateixes condicions i drets que la resta de treballadors i treballadores.
 •  

ENTRADA EN VIGOR

Les noves modalitats de contractes entren en vigor el dia 31 de març de 2022

Els contractes realitzats abans del dia 31 de març de 2021 es regiran per la normativa anterior fins la dura màxima dels contractes vigents

Els contractes realitats entre el 31 de desembre de 2021 i el 30 de març de 2022 es regiran per la normativa anterior però amb una durada màxima de 6 mesos

 

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ

 • Es mantenen els expedients per causes ETOP ( econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció ) i de Força Major.
 • En els ERTOS’s ETOP s’escurcen els terminis
 • En els ERTO’s de Força Major s’incorporen als impediments les causes de limitació de l’activitat
 • Es regula el Mecanisme “RED” de flexibilitat i Estabilització de l’ocupació i que permetrà a les empreses la sol·licitud de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball amb dues modalitats:

i. Modalitat cíclica. Quan s’anticipi una conjuntura macroeconòmica que aconselli l’adopció d’instruments d’estabilització.

ii. Modalitat sectorial. Quan en un determinat sector s’anticipin canvis que generin necessitats de requalificació i de transició professional.

 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

La recuperació de la ultraactivitat plena. Els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts pels convenis nous: la ultraactivitat dels convenis no tindrà límits temporals.

La prioritat aplicativa del conveni de sector per sobre del conveni d’empresa en relació a la quantia del salari base i els complements. En relació a la resta de matèries seguirà tenint prioritat aplicativa el conveni d’empresa respecte el de sector.

 

CONTRATES I SUBCONTRACTACIONS

L’aplicació del conveni sectorial d’aplicació a l’activitat desenvolupada, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable. Quan l'empresa contractista o subcontractista tingui conveni propi, s'aplicarà aquest.

 

COTITZACIONS

Increment de la quota empresarial per cada baixa de treballadors per compte aliè amb contracte de treball de caràcter temporal (no aplicable a treballadors del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agrari)

 

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com